1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni
CVR-nr. 11814484
Viby Ringvej 2 B, 4.
8260 Viby J
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kontaktperson: Bjørn Schmidt Jensen
Telefonnummer: 86 11 40 00

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni Odder ApS
CVR-nr. 17000004
Banegårdsgade 2
8300 Odder
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kontaktperson: Bjørn Schmidt Jensen
Telefonnummer: 86 56 10 10

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

• Til varetagelse af dine interesser som kunde hos os.
• Hvis du ikke er kunde hos os, behandles dine personoplysninger til varetagelse af vores kundes interesser som følge af et etableret klientforhold til denne. Behandlingen sker på baggrund af en interesseafvejning.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
• persondataforordningen
• databeskyttelsesloven
• hvidvaskloven
• de advokatetiske regler, der udspringer af Retsplejelovens § 126.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen:
Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger delvist på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er hensynet til vores kundes retskrav.

3. Kategorier af personoplysninger

Kun oplysninger som modtages af vores kunder eller andre partsrelaterede personer samt oplysninger som i forvejen er offentligt tilgængelige, behandles.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Som kunde:
• Navn, adresse, personnummer, kopi af billede-ID, mailadresse, kontonummer, telefon-nummer, oplysninger om børn og andre i husstanden (eksempelvis i familiesager og ved ansøgning om fri proces).
• Der vil kunne behandles andre oplysninger om dig, herunder personfølsomme oplysninger, men alene hvis du selv afgiver oplysningerne til os eller de modtages fra en myndighed eller anden instans som led i vores legitime behandling af din sag og du vil i så fald blive orienteret herom.

Hvis du ikke er kunde:
• Navn, adresse, mailadresse, telefonnummer.
• Der vil kunne behandles andre oplysninger om dig, som modtages fra vores kunde eller andre. I så fald vil du blive orienteret herom i løbende korrespondance.
Hvis du er debitor i en inkassosag:
• Navn, adresse, mailadresse, telefonnummer, fødselsdato, oplysninger om betalings-evne fra kreditoplysningsbureauer, f.eks. RKI.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

Som kunde:
• Vores databehandlere
• offentlige myndigheder, herunder bl.a. domstole, anke-/klage-nævn og lignende afhængig af vores opdrag
• modparter
• modparters repræsentanter
• skønsmænd eller andre parter med en legitim interesse i oplysningerne.

Hvis du ikke er kunde:
• Vores databehandlere
• vores kunder
• offentlige myndigheder, herunder domstole, anke-/klagenævn og lignende instanser
• dine rådgivere
• skønsmænd eller andre parter med en legitim interesse i oplysningerne til berettiget varetagelse af vores kundes interesser.

Hvis du er debitor i en inkassosag:
• Som hvis du ikke er kunde samt til kreditoplysningsbureauer som eksempelvis RKI.

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil ikke uden samtykke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS, med mindre kommissionen har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i det land hvortil oplysningerne overføres, eller i tilfælde af overførsler i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 46, 47 eller 49, stk. 1, andet afsnit, en henvisning til de fornødne eller passende garantier, og hvordan den registrerede kan opnå en kopi heraf, eller hvor garantierne er blevet gjort tilgængelige.

6. Hvor stammer dine personoplysninger fra

Som kunde:
• De oplysninger vi behandler stammer som det helt klare udgangspunkt fra dig eller modparten i den sag som behandles. Vi kan dog behandle oplysninger indhentet fra offentlige tilgængelige informationskilder.

Hvis du ikke er kunde:
• De oplysninger vi behandler stammer som det helt klare udgangspunkt fra vores kunde eller dig eller din(e) rådgiver(e). Vi kan dog behandle oplysninger indhentet fra offentlige tilgængelige informationskilder.

Hvis du er debitor i en inkassosag:
• Som hvis du ikke er kunde samt fra kreditoplysningsbureauer som eksempelvis RKI.

7. Opbevaring af dine personoplysninger/sletning

Vi opbevarer dine personoplysninger i maksimalt 10 år efter sagens behandling er afsluttet.

Vi kan dog på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på hvorvidt vi eller vores kunde kan risikere at få behov for oplysningerne med henblik på at forsvare sig mod retskrav, herunder forældelsesloven, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

8. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering, til brug for vores behandling.

9. Retten til at trække samtykke tilbage

Behandles dine oplysninger på baggrund af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Der gøres opmærksom på, at visse personoplysninger kan behandles uden samtykke såfremt betingelserne herfor, jf. persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra b-f er opfyldt.

10. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine per-sonoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transportere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

11. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.