Immaterielle rettigheder

Læs mere nedenfor.

Hvad er immaterielle rettigheder?

Immaterielle rettigheder er en fællesbetegnelse for forskellige former for rettigheder, herunder blandt andet:

  • Patent – et patent giver eneret til kommerciel udnyttelse af opfindelsen
  • Brugsmodelret – en brugsmodelret giver en beskyttelse der minder om patent
  • Varemærke – et varemærke giver beskyttelse af logoer og lignende som karakteriserer en virksomhed
  • Ophavsret – en ophavsret giver eneret til et kunstnerisk værk, fx musik
  • Designbeskyttelse – en designbeskyttelse giver eneret til kommerciel udnyttelse af et design

Du får som indehaver eneret til din opfindelse eller idé – det kan f.eks. være et computerprogram, en teknisk detalje, et design, en brugsgenstand eller et kunstnerisk værk. De immaterielle rettigheder dækker over ejendomsretten til ideen eller konstruktionen bag opfindelsen. Du ejer således ikke alene rettighederne til det produkt, der i første omgang bliver produceret, men du ejer rettighederne til alle de produkter, der produceres med udgangspunkt i din opfindelse.

Læs mere nedenfor

Virksomhedsnavn

At registrere et varemærke er ikke det samme som at registrere et virksomhedsnavn eller navnet på et selskab.

Det er Erhvervsstyrelsen, der registrerer virksomhedsnavne og navne på aktie- og anpartsselskaber i Danmark. Alle virksomhedstyper, herunder personligt ejede virksomheder, skal registreres hos Erhvervsstyrelsen. Herfra vil de modtage et CVR-nummer (CVR: Det Centrale Virksomheds Register).

Registrerede virksomheds- og selskabsnavne er ligesom varemærker beskyttet mod, at andre bruger identiske eller lignende forretningskendetegn. Bliver du opmærksom på, at andre får registreret et virksomheds- eller selskabsnavn, der ligger for tæt på dit virksomhedsnavn kan du få slettet registreringen. Det kan dog kun ske ved, at du anlægger en sag ved domstolene, da du ikke kan fremsætte indsigelse mod virksomheds- og selskabsnavne.

At registrere dit virksomhedsnavn som varemærke er en ekstra beskyttelse, så det er en god ide at gøre begge dele.

  • Beskyttelsen af et virksomhedsnavn kan være begrænset til et lille geografisk område, eksempelvis en by. Et varemærke dækker altid hele landet.
  • Selskabsnavnene er beskyttet mod andre selskabsnavne uanset branche. Det afgørende er nemlig ofte, om der kan tages fejl af virksomhedernes identitet. Varemærker er beskyttede inden for andre brancher end dets egen, hvis det er meget kendt.
  • Domstolene tillader nogle gange, at virksomhedsnavne ligner hinanden mere end de tillader, at varemærker ligner hinanden

Navngivning

Når du skal vælge navnet til din nye virksomhed, skal du være opmærksom på bestemmelserne om navne i Selskabsloven og Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Dit nye virksomheds- eller selskabsnavn ikke må indeholde andres slægtsnavn, firmanavn, varemærker og forretningskendetegn.

Når du registrerer et selskab hos Erhvervsstyrelsen undersøger styrelsen, om der allerede er registreret et selskab med netop dette navn. Styrelsen undersøger ikke om der er virksomheder med lignende navne.

Inden du beslutter dig for et nyt virksomhedsnavn bør du derfor selv undersøge, om det kan komme til at krænke andres rettigheder.

Domænenavne

Sikring af et domænenavn, der på en entydig og klar måde kan identificere din virksomhed og/eller dit produkt er et afgørende led i markedsføring af din virksomhed og/eller dit produkt. Et domænenavn registreres hos DK-Hostmaster og vi hjælper gerne med at rådgive om domæner og sikre dig et godt domænenavn til din virksomhed og/eller dit produkt.

Klage over domænenavne

Klage over .dk domæner skal indgives til Klagenævnet for Domænenavne. Klage kan for eksempel indgives, hvis du mener, at have rettighed til at bruge et domænenavn, som andre allerede har registreret retten til. Klagenævnet for Domænenavne kan overføre, suspendere eller slette domænenavne, som der klages over. Vi kan rådgive dig i forbindelse med klager over domænenavne. Området reguleres af Lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark.

Efterligning

Mange love beskytter din virksomheds kendetegn i at blive udsat for konkurrerende virksomheders nærgående efterligninger. Dine virksomhedsnavne, varemærker, domænenavne, kampagner og sloganer mv. er således beskyttet af mange forskellige love på immaterialretsområdet.

I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, hvilke initiativer din virksomhed selv kan iværksætte for at opnå optimal beskyttelse af sine kendetegn.

Overfor varemærker kan der fremsættes indsigelser i forbindelse med, at en anden forsøger at få registreret et varemærker, der krænker dine rettigheder. Et varemærke kan også blive ophævet, såfremt det strider mod reglerne i varemærkeloven.

Benyttes et varemærke i strid med reglerne i varemærkeloven, kan Fogedretten nedlægge forbud mod brugen og brugeren kan under en efterfølgende retssag blive pålagt at betale erstatning og godtgørelse – og blive pålagt at betale en bøde eller endda at den dømte får fængselsstraf.

Som indehaver af et varemærke har du mulighed for at gribe ind over for krænkende produkter, der importeres, eksporteres eller er i transit i Danmark.

Vi kan hjælpe dig med at håndhæve den beskyttelse, som dine varemærker, domænenavne mv. har i henhold til lovgivningen. Mulighederne for reaktion er afhængig af, om der er tale om et varemærke, kendetegn, produkt, domæne eller lignende.

Varemærker

Et varemærke for et produkt kan være meget værd. I nogle tilfælde måske mere værd end produktet. Derfor er det en god idé at registrere produktnavne som varemærke.

Også logo’er og virksomhedsnavne kan registreres som varemærke.

En registrering hindrer ikke i sig selv misbrug af rettighederne, men med en registrering vil du stå stærkere i tilfælde af misbrug.

Hvad er et varemærke?

Et varemærke er et kendetegn eller særligt navn, som en virksomhed benytter i markedsføringen af sig selv, produkter eller tjenesteydelser. Varemærket kan bestå af ord eller et logo – eller en kombination. Et varemærke er beskyttet uanset om varemærket registreres eller ikke.

Hvorfor registrere dit varemærke?

Ved registrering af et varemærke får du mulighed for at bevise, at varemærket tilhører dig og hvornår dette er sket. Denne bevismæssige fordel kan være vigtig i en konfliktsituation. Når dit varemærke er beskyttet har du endvidere mulighed for at lade andre bruge varemærket via licens.

Gyldighedsperiode

En varemærkeregistrering er gyldig i 10 år. Herefter kan registreringen fornyes.

Misbrug / krænkelse

Hvis du bliver opmærksom på, at andre krænker dine varemærkerettigheder er det vigtigt at reagere. Er der tale om, at andre forsøger at få registreret et varemærke, der kan forveksles med dit varemærke, kan der fremsættes indsigelse overfor Patent- og Varemærkestyrelsen. Har andre fået registreret et varemærke, som krænker dine rettigheder, fordi varemærket kan forveksles med dit varemærke, kan der indgives anmodning om ophævelse af det krænkende varemærke til Patent- og Varemærkestyrelsen. Såfremt andre benytter et varemærke, der kan forveksles med dit varemærke, er det muligt at indbringe sagen for domstolene. Det er muligt at få nedlagt et fogedforbud mod den fortsatte anvendelse af det krænkende varemærke. Et fogedforbud skal følges op af en retssag, hvor forbuddet skal prøves af de almindelige domstole. Under en sådan sag vil det endvidere være muligt at nedlægge påstand om, at krænkeren skal betale erstatning for bruge af et varemærke, der krænker dine rettigheder.

Registrering af varemærker i EU

Det er muligt at ansøge om registrering af sit varemærke i hele EU uden at skulle ansøge individuelt i alle EU-landene. Ulempen ved anvendelse af denne procedure er dog, at såfremt varemærket på grund af kolliderende rettigheder ikke kan registreres i eet af EU-landende, falder ansøgningen bort – også for de lande, hvor der ikke er kolliderende rettigheder. Ansøgning skal indgives til EU-kontoret for varemærker og design.

Internationale varemærker

Det er muligt at anvende Madrid-protokollen ved ansøgning om registrering af dit varemærke i andre lande. De fleste vestlige og mange af de øvrige lande er tilknyttet systemet, hvor ansøgning kan indgives til flere lande på een gang ved hjælp af samme ansøgning. Ansøgning skal indgives til World Intellectual Property Organisation.

Det hjælper vi med

Vi kan hjælpe dig med at undersøge, hvorvidt det er muligt at få dit varemærke registreret – både i Danmark og i andre lande.

Herudover kan vi på dine vegne udarbejde og indgive ansøgning om registrering af et varemærke til Patent- og Varemærkestyrelsen, EU-kontoret for varemærker og design og World Intellectual Property Organisation.

Vi kan også rådgive omkring varemærkeundersøgelser, udvælgelse af vareklasser, overvågning af rettigheder, fornyelser og overdragelser af varemærkerettigheder, hvorledes du skal forholde dig ved krænkelser og misbrug mv.

Vi kan naturligvis også – som advokater – føre krænkelses- og erstatningssager for domstolene.

Priser

Vort salær afregnes i henhold til vore almindelige forretningsbetingelser.

Salær for rådgivning i forbindelse med registrering af varemærke, udarbejdelse og indgivelse af ansøgning om registrering af varemærke

i Danmark vil typisk beløbe sig til 4.500 kr. ekskl. moms.
i EU vil typisk beløbe sig til 6.300 kr. ekskl. moms.
i et land ved hjælp af Madrid-protokollen vil typisk beløbe sig til 5.400 kr. ekskl. moms.

Salær for rådgivning i forbindelse med fornyelse af varemærke samt varetagelse af fuldmægtighvervet i 10 år vil typisk beløbe sig til 2.500 kr. ekskl. moms.

Salær for ændring af fuldmægtig samt varetagelse af fuldmægtighvervet indtil fornyelse vil typisk beløbe sig til 1.500 kr. ekskl. moms.

Har du brug for en advokat?

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni har kontorer i Aarhus og Odder og vi kan hjælpe dig, hvis du har brug for en advokat til at føre en retssag, få lavet et testamente eller en ægtepagt, få hjælp til din byggesag, kræve erstatning ved personskade osv.