Konkurs og rekonstruktion

Læs mere nedenfor.

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni kan rådgive om konkurs og rekonstruktion

Når en virksomhed ikke kan betale sine kreditorer, kan konkurs eller rekonstruktion kan være den eneste løsning. Få hjælp af en advokat, hvis du selv ejer en insolvent virksomhed eller hvis du vil indgive en konkursbegæring for en virksomhed.

Læs mere nedenfor

Konkurs

Hvad er en konkurs, og hvem kan anmelde?

Hvis en person eller et selskab er insolvent, kan personen eller selskabet erklæres konkurs. Man er insolvent, hvis man ikke kan betale sin gæld til tiden og den manglende betalingsevne ikke kun er midlertidig eller skyldes andre forhold, f.eks. utilfredshed med et udført arbejde.

En konkursbegæring kan enten indgives af en kreditor, som har et beløb til gode eller af skyldneren selv. Vi anbefaler altid, at indgivelse af konkursbegæring sker i samarbejde med en advokat.

Efter indgivelse af konkursbegæringen til Skifteretten vil der blive indkaldt til et møde, hvor konkursbegæringen skal behandles. På baggrund af oplysningerne fra skyldneren om de økonomiske forhold tager Skifteretten stilling til, om konkursdekret skal afsiges. Hvis skifteretten beslutter at afsige konkursdekret udpeger den samtidig en eller flere kuratorer.

Hvad sker der under en konkursbehandling?

Så snart et konkursdekret afsiges mister skyldneren retten til at råde over sine aktiver og passiver. Fra dette tidspunkt er det kun kurator, som kan disponere over de aktiver og passiver, der omfattes af konkursen. Kurator sælger aktiverne og gennemgår passiverne og andre forpligtelser. Når aktiverne er solgt, og kurator har taget stilling til passiverne, fordeles provenuet mellem kreditorerne i en bestemt rækkefølge (konkursordenen).

Kurators opgaver indebærer også, at kurator skal undersøge, om der er foregået noget, der skal undersøges af politiet eller om der er kreditorer, der på den ene eller anden måde er blevet begunstiget kort før konkursen.

Kurator sørger for straks at orientere kreditorerne om indtræden af konkurs – og herefter orienterer kurator løbende kreditorerne om konkursbehandlingens forløb.

Anmeldelse af krav

Kreditorer, som har penge tilgode i konkursboet, skal anmelde deres krav overfor kurator. Sammen med anmeldelsen skal kreditor fremsende dokumentation for kravet. Hvis kurator ikke kan anerkende et anmeldt krav vil den pågældende kreditor blive orienteret herom. Hvis der i sidste ende ikke kan opnås enighed skal kreditor anlægge sag mod konkursboet.

Hvor længe kan en konkurs vare?

Når konkursbehandlingen er afsluttet (alle aktiver solgt) udarbejder kurator et boregnskab.

I visse konkursboer viser det sig, at der ikke er aktiver i boet udover, hvad går til omkostninger ved bobehandlingen. Sådanne konkursboer afsluttes langt hurtigere og ofte uden gennemgang af de anmeldte krav.

Kuratorerne og skifteretterne bestræber sig på at få konkursbehandlingen afsluttes så hurtigt, det forsvarligt er muligt.

Hvad sker der, når konkursbehandlingen er afsluttet?
Hvis der er tale om et selskab, slettes det i Erhvervsstyrelsens register, og selskabet ophører således med at eksistere.

Hvis der er tale om en person består den gæld, der ikke dækkes gennem dividende fortsat – også efter afslutningen af konkursbehandlingen.

Hvad koster det at indgive en konkursbegæring?
Retsafgiften for at indgive en konkursbegæring er pr. 1. oktober 2021  er 1.500,00 kr. Egenbegæringer blev pr. samme dato afgiftsfri.

Den som indgiver en konkursbegæring skal normalt stille sikkerhed for betaling af omkostningerne ved konkursbehandlingen inden konkursdekretet afsiges. Sikkerhedens størrelse fastsættes af skifteretten, men udgør typisk 40.000 kr.

10.000 kr. af sikkerhedsstillelsen kan dog udelukkende anvendes til dækning af undersøgelser vedrørende konkurskarantæne, når undersøgelserne ligger noget ud over undersøgelserne i henhold til konkurslovens § 110, stk. 4. Det vil sige, at den, der har indbetalt sikkerheden, i nogle tilfælde vil få en del af sikkerheden tilbage.

Sikkerheden anvendes til dækning af omkostningerne ved bobehandlingen, hvis omkostningerne ikke kan afholdes af boets midler. Omkostningerne ved boets behandling omfatter bl.a. honorar til kurator.

Kurators honorar fastsættes af skifteretten efter en konkret bedømmelse af det udførte arbejde og herunder den medgåede tid.

Konkurskarantæne

Hvis en virksomhed  går konkurs, kan alle, der har deltaget i ledelsen af virksomheden blive mødt med krav fra kurator om pålæg af konkurskarantæne. Det betyder, at man ikke må deltage i et selskabs ledelse de følgende 3 år, og at man bliver slettet i Erhvervsstyrelsen for alle registrerede bestyrelses- og direktionsposter.

Hvad er kriterierne for pålæg af konkurskarantæne?

For at blive pålagt konkurskarantæne skal man

a)      Have deltaget i ledelsen af en konkursramt virksomhed, hvori man

b)     har udøvet groft uforsvarlig forretningsførelse,

c)      senere end 1 år før fristdagen.

Det skal desuden efter en konkret vurdering være rimeligt at pålægge vedkommende konkurskarantæne.

Hvad lægges der vægt på ved konkurskarantæne?

Retten lægger bl.a. betydelig vægt på følgende:

  • Gældens størrelse, skal generelt være større end kr. 100.000
  • At der ikke er foretaget indberetning og betaling til SKAT
  • At virksomheden har fortsat driften udover håbløshedstidspunktet
  • At der ikke er blevet bogført
  • At selskabets ledelse ikke afleverer bilagsmateriale til kurator
  • At ledelsen har ulovlige ejerlån i selskabet.

Karantænesagens forløb

Hvis kurator under behandlingen af konkursboet mener at kunne påvise, at ledelsen senere end 1 år forud for fristdage har udøvet groft uforsvarlig forretningsførelse, er kurator forpligtet til at udarbejde en indstilling til skifteretten om, at ledelsesmedlemmet bør pålægges konkurskarantæne.

Når skifteretten har taget kurators indstilling til følge, anlægger kurator konkurskarantænesagen ved den skifteret, konkursboet behandles under. Herefter behandles retssagen på www.minretssag.dk. Den sagsøgte får herefter en frist på 14 dage til at komme med et svarskrift, såfremt denne er uenig i kurators indstilling.

Sagen kan afgøres på skriftligt eller mundtligt grundlag. Hvis sagen afgøres på skriftligt grundlag, fremkommer kurator og sagsøgte med et eller flere processkrifter, hvorefter skifteretten afsiger en kendelse, der sendes til parterne. Hvis sagen afgøres på mundtligt grundlag, skal kurator og sagsøgte efter udveksling af processkrifterne deltage i en mundtlig hovedforhandling, hvor parterne møder fysisk op i retten og forhandler sagen.

Sagen afsluttes ved, at skifteretten afsiger en kendelse med sagens resultat. Denne kendelse kan kæres til Landsretten. Kære har i sager om konkurskarantæne opsættende virkning, hvilket vil sige, at den sagsøgte således ikke er pålagt konkurskarantæne i den periode, sagen verserer for landsretten.

Den samlede sagsbehandlingstid afhænger af, hvilken skifteret sagen er anlagt ved, samt hvorvidt sagen afgøres på mundtligt eller skriftligt grundlag. Der vil normalvis gå op til et år fra sagens anlæg til der er truffet en beslutning.

Advokatbistand

En indstævnet i en sag om konkurskarantæne har ret til at lade sig repræsentere ved en beskikket advokat efter eget ønske.

Tvangsopløsning

Ved en tvangsopløsninger sker en tvungen opløsning af et selskab f.eks. som følge af manglende regnskabsaflæggelse, manglende lovpligtig ledelse eller revision eller hvis selskabet har tabt sin kapital.

Beslutning om tvangsopløsning træffes af Erhvervsstyrelsen og gennemføres af Skifteretten. Tvangsopløsningen indledes ved, at Erhvervsstyrelsen fremsender en begæring til Skifteretten, der indkalder selskabets ledelse til et møde. Kan genetablering af selskabet ikke ske vil Skifteretten udpege en likvidator, der forestår tvangsopløsningen.

Hvis tvangsopløsningen er gennemført som en likvidation udloddes provenuet til selskabets aktionærer/anpartshavere.

Er selskabet insolvent, vil sagen typisk overgå til konkursbehandling.

Lukning af virksomhed

Hvis der ikke er likviditet til den daglige drift, vil det i nogle tilfælde være den bedste løsning at lukke virksomheden. Mulighederne for salg, frivillig akkord eller rekonstruktion skal naturligvis være undersøgt, men hvis disse muligheder ikke kan lade sige gøre, kan en nedlukning være nødvendig.

Det er vigtigt at kun kontakter en advokat, hvis du står over for at skulle lukke din virksomhed. Du må ikke flytte aktiver eller alene betale visse af dine kreditorer. Du har pligt til at reagere, hvis din virksomhed ikke har mulighed for at betale sine forpligtelser. Hvis du ikke reagerer og sørger for, at alle kreditorer stilles lige risikerer du at komme til at handle uforsvarligt og dermed pådrage dig et personligt erstatningsansvar – også selv om der er tale om et selskab med begrænset hæftelse.

Vi kan hjælpe dig med at få undersøgt mulighederne for fortsat drift, frivillig akkord eller rekonstruktion. Samtidig kan vi rådgive dig om dine muligheder for at indgive en egen konkursbegæring.

Rekonstruktion

Hvad er en rekonstruktion?

Reglerne om rekonstruktion erstattede fra 1. april 2011 reglerne om betalingsstandsning og tvangsakkord.

Formålet med reglerne om rekonstruktion er, at forbedre levedygtige – men insolvente – virksomheders muligheder for at overleve, herunder i en ny form.

Rekonstruktion kan anvendes i de tilfælde, hvor virksomheden eller en del af virksomheden skønnes at kunne rekonstrueres gennem tvangsakkord eller salg af hele eller dele af virksomheden.

Der er to former for tvangsakkord, der kan benyttes under rekonstruktion. Formerne kan også kombineres. Den ene form er en procentvis nedsættelse eller bortfald af gælden og den anden form er en betalingsudsættelse.

Hvem kan begære rekonstruktionsbehandling?

En begæring om rekonstruktion kan indgives af skyldner selv (person eller selskab) eller af en kreditor.

En begæring kan ikke tilbagekaldes, hvis rekonstruktionen er indledt, hvorfor det er vigtigt, at mulighederne for gennemførelse af en rekonstruktion overvejes grundigt inden indgivelse af begæringen. I visse tilfælde kan alternativet i form af en frivillig akkordordning måske være mere hensigtsmæssigt.

Hvad sker der under rekonstruktionen?

Ved indledning af rekonstruktion udpeges en eller flere rekonstruktører og tillidsmænd. Begæringen om rekonstruktion skal indeholde forslag til, hvem der skal udpeges som rekonstruktør og tillidsmand. Skifteretten er ikke bundet af forslaget.

Rekonstruktøren vil typisk være advokat.

Rekonstruktøren(e) foretager sammen med ledelsen/skyldneren en vurdering af, om virksomheden – når man ser bort fra den aktuelle økonomiske krise – kan betragtes som levedygtig. Rekonstruktøren(e) udarbejder en rekonstruktionsplan og efterfølgende et rekonstruktionsforslag vedrørende den rekonstruktion, som foreslås gennemført.

Rekonstruktøren skal også godkende alle væsentlige dispositioner, som skyldner foretager. Og så skal der tages stilling, hvad der skal ske med de aftaler, som er indgået. Rekonstruktøren kan beslutte at videreføre aftaler og genoptage aftaler, der er afsluttet på grund af misligholdelse indenfor 4 uger før rekonstruktionen. Herudover kan rekonstruktøren overtage ledelsen af virksomheden og overtage både direktionen og bestyrelsens plads.

Hvor længe kan en rekonstruktionsbehandling vare?

Rekonstruktionsbehandlingen indledes straks efter skifterettens modtagelse af begæringen.

I henhold til loven kan en rekonstruktion maksimalt strække sig over 12 måneder. Der kan ikke dispenseres herfra.

Rekonstruktionsbehandlingen kan bringes til ophør tidligere, hvis rekonstruktionsplanen ikke vedtages, eller såfremt rekonstruktion skønnes udsigtsløs.

Hvad sker der ved rekonstruktionens afslutning?

Resultatet af en rekonstruktionsbehandling bliver enten rekonstruktion eller konkurs.

Vedtages rekonstruktionsforslaget ikke eller må rekonstruktion anses for udsigtsløs, vil der straks blive indledt konkurs.

Frivillig akkord

Hvis der er uoverstigelige økonomiske problemer i din virksomhed, kan en frivillig akkordordning med kreditorerne overvejes.

En frivillig akkord er en aftale mellem skyldneren og dennes kreditorer, hvor kreditorerne helt eller delvist eftergiver gælden (akkordering) eller giver henstand med betaling af gælden (moratorium).

En frivillig akkord vil oftest omfatte alle kreditorerne for at undgå uhensigtsmæssige skattemæssige konsekvenser. Den ansvarlige ledelse bør være forsigtige med, hvorledes virksomheden forholder sig i forbindelse med og under en frivillig akkord, da ledelsen under sådanne omstændigheder kan pådrage sig et erstatningsansvar, hvis der handles uforsvarligt overfor en eller flere kreditorer.

Typisk vil kreditorer stille krav om, at samtlige kreditorer deltager i en akkordordning. Hvis der er mange kreditorer i en virksomhed kan dette besværliggøre gennemførslen af en frivillig akkord. Hvis en eller flere kreditorer ikke ønsker at medvirke i en frivillig akkord, kan gennemførelse af en tvangsmæssig akkord (rekonstruktion) forsøges.

Vi rådgiver dig så vi finder frem til den løsning, der bedst passer til dig og din virksomhed.

Personlig hæftelse

Når du driver virksomhed i selskabsform – f.eks. ApS eller A/S – hæfter selskabet for gælden. Du hæfter dog personligt, hvis du har kautioneret personligt eller har kørt driften videre, selvom din virksomhed var nødlidende.

Vi kan rådgive dig i situationer med ilikviditet og usikker økonomi, så du ved, hvad du hæfter for i forhold til virksomheden og kreditorerne.

Hvis du i forbindelse med låneoptagelse har underskrevet en skylderklæring, hæfter du personligt overfor långiveren. Det er derfor en god idé at kontakte os inden du underskriver en selvskyldnererklæring, så du ikke er i tvivl om, hvilken konsekvens det har i forbindelse med din hæftelse for virksomhedens gæld.

Når du driver virksomhed har du et ansvar for at handle forsvarligt i forhold til din virksomhed. Du har f.eks. pligt til at reagere, hvis din virksomhed er insolvent og ikke kan betale regningerne efterhånden, som de forfalder. Hvis du ikke reagerer, kan du pådrage dig et personligt ansvar – og dermed komme til at hæfte personligt for gælden i et selskab.

Har du brug for en advokat?

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni har kontorer i Aarhus og Odder og vi kan hjælpe dig, hvis du har brug for en advokat til at føre en retssag, få lavet et testamente eller en ægtepagt, få hjælp til din byggesag, kræve erstatning ved personskade osv.