Separation og skilsmisse

Har I besluttet jer for en separation eller skilsmisse, er det vigtigt, at I ikke underskriver papirerne til Familieretshuset, før I har læst alt grundigt igennem.

Separation og skilsmisse

Hvis du og din partner skal separeres eller skilles betyder det ofte, at I skal tage stilling til mange juridiske, økonomiske og praktiske spørgsmål.

Vi rådgiver i sager om separation og skilsmisse og kan blandt andet hjælpe med at udfylde en separations- og/eller skilsmisseansøgning, deltage i møder i Familieretshuset og føre sager ved Familieretten.

Vi har også stor erfaring i at rådgive om spørgsmål i relation til forældremyndighed, bopæl, samvær og bidrag samt deling af værdier.

Du er velkommen til at kontakte os for at få rådgivning om din personlige situation.

Nedenfor kan du læse om nogle af de spørgsmål, du skal tage stilling til i forbindelse med en separation eller skilsmisse.

Læs mere nedenfor

Hvad skal vi være opmærksomme på?

Hvis I har besluttet jer for en separation eller skilsmisse er det vigtigt, at I ikke underskriver papirerne til Familieretshuset, før I har læst alt grundigt igennem.

Når I udfylder papirerne, skal I tage stilling til, om I ønsker ægtefællebidrag, og hvem af jer, der skal overtage en eventuel lejebolig.

Hvis I ikke kan blive enige om disse vilkår, kan Familieretshuset sende sagen videre til retten. Domstolene afgør herefter vilkårene for separationen eller skilsmissen.

Hvis I har børn sammen, er det en god idé at tage overveje, hvor børnene skal bo fremover. Hvis I ejer bolig sammen, skal I også finde en løsning på, om én af jer skal overtage denne, eller om boligen skal sælges.

Økonomiske spørgsmål- hvordan påvirkes min økonomi ved skilsmisse?

Bodeling

Når I skal separeres eller skilles, ophører jeres formuefællesskab, og der skal ske en bodeling – medmindre der er oprettet ægtepagt om særeje.

Udgangspunktet for bodelingen i forbindelse med separation og skilsmisse er, at I skal dele den formue, som I hver især har pr. ophørsdagen (den dag, hvor Familieretshuset modtager anmodning om separation/skilsmisse). I kan imidlertid aftale at anvende en anden ophørsdato. De aktiver og passiver, som I hver især ejer pr. ophørsdagen, indgår dermed i bodelingen.

Når I skal foretage en bodeling i forbindelse med separationen/skilsmissen, opgør I, hvad I hver især ejer – jeres såkaldte bodele. Er en bodel positiv, deles den ligeligt mellem jer. Er den negativ, foretages der ingen deling.

Det er vores klare anbefaling, at I med hjælp fra en skilsmisseadvokat får udarbejdet en bodelingsoverenskomst, der sammen med en boopgørelse viser, hvordan I deler jeres aktiver og passiver.

Bodelingsoverenskomsten skal underskrives af begge parter og sikrer, at aftalen om bodeling ved separation/skilsmisse er bindende og at I således undgår uoverensstemmelser på et senere tidspunkt.

Ægtefællebidrag

Hvis du og din ægtefælle flytter fra hinanden, eller hvis din ægtefælle forsømmer sin pligt til at forsøge dig, kan du søge Familieretshuset om at pålægge din ægtefælle at betale ægtefællebidrag til dig. Familieretshuset kan hjælpe dig med at få fastsat ægtefællebidragets størrelse.

Skilsmisse og børn

Der er mange overvejelser, hvis du ikke længere ønsker at bo sammen med dit barns anden forælder. Spørgsmål om fælles forældremyndighed, bopæl og samvær skal besvares ud fra, hvad der er bedst for dit barn.

Vi hjælper dig på vej i denne svære proces, og vi har stor erfaring i at håndtere disse følsomme sager med fokus på dit barns bedste.

Vores erfarne familieadvokater rådgiver også om bidragsspørgsmål, og vi kan hjælpe med at ansøge Familieretshuset om forhøjelse eller nedsættelse af bidrag.

Du er altid velkommen til at kontakt os for en uforpligtende og gratis vurdering af, om vi kan hjælpe dig.

Forældremyndighed

Hvis I ikke længere ønsker at bo sammen og har fællesbørn, vil I som hovedregel fortsat have fælles forældremyndighed over jeres fællesbørn. Fælles forældremyndighed betyder, at I sammen skal drage omsorg for barnet. I skal desuden være enige om væsentlige beslutninger vedrørende barnet.

Hvis I er enige om, at den fælles forældremyndighed skal ophøre, og at den ene af jer fremover skal have forældremyndigheden alene, skal dette anmeldes til Familieretshuset.

Er I uenige om hvorvidt den fælles forældremyndighed skal fortsætte eller ej, kan I rette henvendelse til Familieretshuset. I vil herefter blive indkaldt til et vejledningsmøde, hvor Familieretshuset vil forsøge at hjælpe jer med at finde en løsning.

Kan I fortsat ikke blive enige, overgår sagen til retten, som træffer endelig afgørelse. Retten kan kun ophæve den fælles forældremyndighed, hvis der er grund til at antage, at I ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste.

Samvær

Et barn har ret til samvær med den forælder, som barnet ikke bor hos. I har et fælles ansvar for at sørge for, at barnet ser jer begge.

Hvis I ikke kan blive enige om en samværsordning, kan I anmode Familieretshuset om hjælp. I vil herefter blive indkaldt til et vejledningsmøde, hvor Familieretshuset vil forsøge at hjælpe jer med at finde en løsning.

Kan I fortsat ikke blive enige, vil Familieretshuset træffe afgørelse ud fra hvad der er bedst for barnet. Familieretshusets afgørelse kan videresendes til Familieretten.

I kan også anmode Familieretshuset om hjælp til at ændre en eksisterende ordning, hvis der er ændrede forhold som gør, at det er bedst for barnet, at samværet ændres.

Bopæl

Hvis I fortsat har fælles forældremyndighed, men ikke længere bor sammen, skal I aftale hvem af jer, der skal have bopælen over fællesbørn.

Bopælsforælderen er den, der træffer de daglige beslutninger for barnet. I skal fortsat være enige om større beslutninger om barnet, eksempelvis valg af skole, risikobetonede sportsaktiviteter, konfirmation eller ej, efterskoleophold og sygdomsbehandling.

Er I uenige om, hvem der skal være bopælsforælder, kan I rette henvendelse til Familieretshuset. I vil herefter blive indkaldt til et vejledningsmøde, hvor Familieretshuset vil forsøge at hjælpe jer med at finde en løsning.

Kan I fortsat ikke blive enige overgår sagen til retten, som træffer endelig afgørelse.

Bidrag

I har som forældre pligt til at forsørge jeres barn.

Den af jer som ikke bor sammen med barnet, kan opfylde forsørgelsespligten ved at betale børnebidrag til den anden forælder eller ved at betale nogle af de daglige udgifter til barnet. Det kan f.eks. være udgifter til skole og pasning, tøj og sko, fritidsaktiviteter, lommepenge, mobil og lignende.

Hvis en af jer ikke opfylder sin forsørgelsespligt kan Familieretshuset fastsætte børnebidrag. I vurderingen tages højde for, hvor meget barnet opholder sig hos hver af jer.

Hvis du mener, at du betaler for meget i børnebidrag, er det også muligt at søge Familieretshuset om at nedsætte bidragets størrelse.

Hvem har ret til boligen?

Skal I separeres eller skilles, er det vigtigt at få afklaret, om én af jer skal blive boende i jeres fælles bolig, eller om den skal opsiges eller sælges.

Lejebolig

Kan I ikke blive enige om, hvem af jer, der skal overtage en lejebolig, afgør domstolene, hvem der skal overtage lejemålet. Ved afgørelsen lægges blandt andet vægt på jeres tilknytning til boligen, området, børns bopæl, arbejde mv.

Ejerbolig

Hvis I bor i egen bolig, skal I som udgangspunkt selv beslutte, om én af jer skal overtage boligen, eller om den skal sælges.

Er I ugifte samlevende og ved at købe ny bolig, bør I overveje at oprette en samejeoverenskomst.

En samejeoverenskomst er en juridisk aftale, som kan løse de konfliktsituationer, der kan opstå, når I køber bolig sammen.

Hvis I ikke har oprettet en samejeoverenskomst, er der ingen juridiske regler, der bestemmer, hvem af jer, der kan blive boende i boligen, eller om den skal sælges, hvis I går fra hinanden.

Hvis din tidligere samlever nægter at medvirke til et salg, er konsekvensen, at boligen ikke kan sælges. Det betyder, at du er bundet til boligen og derfor skal fortsætte med at betale halvdelen af udgifterne, uanset at du er fraflyttet og formentlig har udgifter til en ny bolig. Betaler din tidligere samlever ikke sin andel af udgifterne, og kan du ikke betale, kan boligen ende på tvangsauktion. Herved risikerer I at miste mange penge og stå tilbage med en stor gæld og store advokatomkostninger.

Hvis din tidligere samlever fortsætter med at betale udgifterne til boligen, kan du begære frivillig auktion. En frivillig auktion er dyr og besværlig, og I risikerer også her at stå tilbage med en stor gæld samt store advokatomkostninger.

Det kan således blive dyrt for jer ikke at have en samejeoverenskomst, der regulerer, hvad der skal ske, hvis I går fra hinanden.

Vi rådgiver samlevende om konsekvenserne af papirløst samliv og hjælper med at oprette samejeoverenskomster.

 

Kan I ikke blive enige, er det muligt at søge skifteretten om hjælp.

Vi kan hjælpe med at afklare jeres boligspørgsmål, uanset om I bor til leje eller ejerbolig – og vi rådgiver også ugifte samlevende om boligspørgsmål.

Familieretshuset og Familieretten

Skal I separeres eller skilles, er det vigtigt at få afklaret, om én af jer skal blive boende i jeres fælles bolig, eller om den skal opsiges eller sælges.

Familieretshuset

Familieretshuset åbnede den 1. april 2019 og erstattede Statsforfatningen. Sager om separation eller skilsmisse, forældremyndighed, børnebidrag, samvær, børn mv. starter i Familieretshuset.

Hvis du ønsker at blive separeret eller skilt, hvis du ønsker at få forhøjet mængden af samvær med dit barn, hvis du ønsker at få nedsat betaling af børnebidrag, og du ikke kan blive enig med din tidligere partner, skal du sende en ansøgning til Familieretshuset.

Familieretshuset tilbyder mægling, rådgivning og konflikthåndtering.

Du skal besvare en række spørgsmål i forbindelse med indsendelse af din ansøgning, og ud fra denne ansøgning, vil der blive foretaget en screening – ansøgninger screenes og visiteres til det forløb, som passer til den enkelte familie og den enkelte sag.

Hvis der er store konflikter, og hvis børnene er særligt udsatte, vil sagen hurtigst muligt blive sendt videre til familieretten.

Familieretten

Hvis børnene er særligt udsatte eller i sager, hvor der er et højt konfliktniveau, vil sagen hurtigst muligt blive sendt videre til familieretten. Det vil så være familieretten, som skal afgøre sagen.

Familieretten afgør desuden sager om bopæl og forældremyndighed.

Hvis du og din tidligere partner ikke kan blive enige om en aftale i Familieretshuset, vil sagen blive sendt videre til familieretten, som vil træffe en afgørelse.

Familieretten fungerer som ankeinstans for afgørelser truffet i Familieretshuset. Hvis du er utilfreds med en beslutning truffet af Familieretshuset, kan du altså klage til familieretten.

Skal jeg have advokat?

Det er ikke et krav, at du skal have en advokat i hverken Familieretshuset eller familieretten, men det vil ofte være fordelagtigt at være repræsenteret ved advokat – især hvis din sag bliver overdraget til Familieretten.

Mange vælger at tale med en advokat allerede inden det første møde i Familieretshuset, fordi det giver en tryghed.#fri-proces

Du vil som udgangspunkt selv skulle betale for at blive repræsenteret ved advokat. Hvis du opfylde en række kriterier, kan du i nogle tilfælde søge fri proces. Du kan læse mere om fri proces her.

Vi kan hjælpe

Vi rådgiver i sager om separation og skilsmisse og kan hjælpe med udfyldelse af separations- og/eller skilsmisseansøgning, deltage i møde i Familieretshuset og føre sager ved domstolene.

Vi har også stor erfaring i at rådgive om forældremyndighed, bopæl, samvær og bidrag samt deling af jeres værdier.

Har du brug for en advokat?

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni har kontorer i Aarhus og Odder og vi kan hjælpe dig, hvis du har brug for en advokat til at føre en retssag, få lavet et testamente eller en ægtepagt, få hjælp til din byggesag, kræve erstatning ved personskade osv.