Retshjælp og fri proces

Der findes dog visse muligheder for at få omkostningsdækning, blandt andet gennem fri proces, retshjælpsforsikring eller offentlig retshjælp.

Når du henvender dig til en advokat, skal du som udgangspunkt selv betale advokatens salær

Der findes dog visse muligheder for at få omkostningsdækning, blandt andet gennem fri proces, retshjælpsforsikring eller offentlig retshjælp.

Når du henvender dig til Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni undersøger vi, om du kan få dækket advokatomkostninger gennem fri proces, retshjælpsforsikring eller offentlig retshjælp.

Du kan læse mere om fri proces, retshjælpsforsikring og offentlig retshjælp her på siden.

Retshjælpsforsikring

En retshjælpsforsikring findes i for eksempel indboforsikringer, bilforsikringer med kasko, husforsikringer (med forsikring mod bygningsbeskadigelse), fritidshusforsikringer (med forsikring mod bygningsbeskadigelse og bådforsikring med kasko.

Med en retshjælpsforsikring kan du få dækket dine udgifter til advokatbistand i forbindelse med en retssag.

Dækkede udgifter

Retshjælpsforsikringen dækker sagsomkostninger, der er afholdt med rimelig grund efter, at der er opstået en tvist. Dette omfatter retsafgift, udgifter til syn og skøn, advokatomkostninger til din egen advokat og modpartens advokat, såfremt du bliver pålagt at betale omkostninger til modparten. Dine egne rejseudgifter og tabt arbejdsfortjeneste dækkes ikke.

Dette betyder for eksempel, at du selv skal betale omkostninger til advokat, der ligger forud for det tidspunkt, hvor der foreligger en tvist, der dækkes af retshjælpsforsikringen. Dette kan blandt andet omfatte korrespondance med modparten og modpartens advokat, forligsdrøftelser og lignende. Først når der foreligger en tvist, som du med rimelig grund kan indbringe for domstolene, kan der ansøges om retshjælpsforsikringsdækning.

Advokatens arbejde med at ansøge dit forsikringsselskab om retshjælpsforsikringsdækning til en sag er dækket af retshjælpsforsikringen, hvis dit forsikringsselskab giver tilsagn om dækning. I modsat fald vil du selv skulle betale salæret for dette arbejde.

Undtagne sager

Retshjælpsforsikringen dækker ikke alle sager.

For eksempel er skattesager, arvespørgsmål, skilsmissesager i 1. instans, inkassosager, straffesager, erhvervssager og sager mod offentlige myndigheder er undtaget fra forsikringsdækningen.

Maksimumdækning og selvrisiko

Retshjælpsforsikringen har en maksimumdækning og selvrisiko, der kan variere fra forsikringsselskab til forsikringsselskab.

Typisk udgør selvrisikoen 10 % af de samlede sagsomkostninger, dog min. 2.500 kr. og maksimumdækningen udgør typisk omkring 125.000 kr.

Fri proces

Fri proces er udtryk for, at staten betaler dine udgifter til at føre en retssag. Formålet med fri proces er således at give personer med mindre gode økonomiske forhold mulighed for at føre retssag på linje med personer med bedre økonomiske forhold.

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni fører sager, hvor der er meddelt fri proces – og du er velkommen til at kontakte os, for at få en vurdering af din sag og dine muligheder for at få fri proces.

De gældende regler om fri proces findes i retsplejelovens kapitel 31.

Der kan ikke ydes fri proces, hvis du har en retshjælpsforsikring eller en anden forsikring, der dækker omkostningerne ved sagen. I disse tilfælde er det forsikringsselskabet, der tager stilling til, om forsikringen dækker den konkrete sag.

I sager om ægteskab, forældremyndighed og barnets bopæl kan domstolene give fri proces. Også i sager, hvor fri proces ansøgerens krav allerede er fastslået ved et nævn, herunder huslejenævn, Forbrugerklagenævnet m.v. er det domstolene, der tager stilling til spørgsmålet om fri proces.

I andre sager er det Civilstyrelsen, der behandler ansøgninger om fri proces.

Økonomiske betingelser

Det er en betingelse for at kunne få fri proces, at du opfylder de økonomiske betingelser.

Civilstyrelsen kan dog, når særlige grunde taler derfor, give fri proces, selvom de almindelige betingelser ikke er opfyldt, hvis der er tale om en sag, som er af principiel karakter eller af almindelig offentlig interesse, eller som har væsentlig betydning for din sociale eller erhvervsmæssige situation.

De økonomiske grænser for at søge fri proces afhænger som udgangspunkt af den skattemæssige årsopgørelse for det forrige kalenderår. Ved ansøgning i 2013 anvendes således som hovedregel årsopgørelsen for 2011.

I 2013 er indkomstgrænsen (for indkomståret 2011) 294.000 kr. for enlige og 374.000 kr. for samlevende/ægtefæller.

Indkomstgrænsen forhøjes med 51.000 kr. pr. barn under 18 år, der bor hos eller primært forsøgers af dig.

Der er tale om indtægten efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag, men før fradrag af skat. Desuden kan der heller ikke ske fradrag af f.eks. renteudgifter.

Hvis dit indtægtsgrundlag har ændret sig væsentligt, kan dine aktuelle indtægtsforhold lægges til grund.

Rimelig grund

Der kan kun gives fri proces, hvis du har en rimelig grund til at føre en retssag.

I vurderingen af, om der er “rimelig grund” indgår følgende hensyn;

  • sagens betydning for dig (f.eks. bolig, arbejde, helbred)
  • om du har en rimelig chance for at få medhold
  • sagsgenstandens størrelse(normalt krav at sagsgenstanden er over 3.000 kr.)
  • forventede sagsomkostninger i forhold til sagsgenstanden
  • om du selv har været skyld i retssagen

Der gives normalt ikke fri proces til sager, der udspringer af din erhvervsvirksomhed eller sager om æreskrænkelse.

Der gælder særlige regler om fri proces til skiftesager (arv, bodeling og lignende).

Flere oplysninger

Du kan finde flere oplysninger om fri proces på Civilstyrelsens hjemmeside; www.civilstyrelsen.dk.

Offentlig retshjælp

Såfremt du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, kan du eventuelt være berettiget til offentlig retshjælp.

På grund af de restriktive regler for ydelse af offentlig retshjælp, bør du være opmærksom på, at vi kun i helt særlige tilfælde kan yde offentlig retshjælp.

Almindelig retshjælp

Almindelig retshjælp omfatter rådgivning og udfærdigelse af en enkelt skriftlig henvendelse af sædvanlig art, f.eks. et brev til modparten eller en ansøgning om fri proces (offentlig retshjælp trin 2).

Udvidet retshjælp

Foreligger der en tvist, kan advokaten give yderligere retshjælp, hvis særlige forhold taler derfor, f.eks. mulighed for forlig – den såkaldte udvidede retshjælp (offentlig retshjælp trin 3).

Undtagne sager

Der kan ikke ydes retshjælp til sigtede eller tiltalte i straffesager, erhvervsdrivendes sager af overvejende erhvervsmæssig karakter, gældssanering og sager vedrørende offentlige myndigheder, såfremt det må antages, at myndigheden i fornødent omfang giver vejledning. Der kan dog gives retshjælp til at klage over en myndigheds afgørelse.

Beløbsmæssige rammer og betingelser

Der kan gives almindelig retshjælp for et vederlag op til 1.090 kr. inkl. moms. Af dette beløb betaler staten 75%.

Der gives endvidere udvidet retshjælp op til et beløb på 2.490 kr. inkl. moms, heraf betaler staten 50%.

En retshjælpssøgende kan i samme sag få retshjælp på både trin 2 og 3, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.

Det er en betingelse for ydelse af både almindelig og udvidet retshjælp, at der er udsigt til, at sagen kan afsluttes inden for de beløbsmæssige rammer for offentlig retshjælp. Denne betingelser bevirker, at området for offentlig retshjælp er yderst begrænset, da alene et yderst begrænset antal sager kan afsluttes inden for de nævnte beløbsgrænser.

Offentlig retshjælp til fri proces

Gives retshjælpen i forbindelse med en ansøgning om fri proces, betaler staten hele vederlaget, idet advokaten dog, forinden retten fastsætter salæret, skal oplyse, at der er udbetalt retshjælp ved ansøgningen om fri proces.

Har du brug for en advokat?

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni har kontorer i Aarhus og Odder og vi kan hjælpe dig, hvis du har brug for en advokat til at føre en retssag, få lavet et testamente eller en ægtepagt, få hjælp til din byggesag, kræve erstatning ved personskade osv.