Arv og dødsbo

Vi hjælper med at finde ud af dine arveretlige forhold, så du kan være sikker på, hvem der arver dig – og med hvor meget.

Find ud af, hvem der arver efter dig! Er det din ægtefælle, børn, børnebørn, fætre og kusiner eller staten?

Vi hjælper med at finde ud af dine arveretlige forhold, så du kan være sikker på, hvem der arver dig – og med hvor meget.

Vi hjælper med at afvikle afdødes bo, og rådgiver om valg af skifteform og andre spørgsmål, som måtte opstå i denne svære tid.

Ofte stillede spørgsmål

Hvem arver mig?

Hvis du ikke opretter testamente, vil din formue blive fordelt efter de arveretlige regler. Det betyder, at din formue vil blive fordelt mellem dine arvinger. Har du ingen arvinger, tilfalder din formue staten.

Arveloven inddeler arvingerne i 3 arveklasser. Ægtefælle og livsarvinger (børn og deres efterkommere) er de primære arvinger i

1. arveklasse.

Ægtefælle og livsarvinger fordeler som udgangspunkt arven mellem sig med 50 % til hver. Hvis du kun efterlader dig livsarvinger, arver de det hele, og efterlader du dig kun en ægtefælle, arver ægtefællen det hele.

Efterlader du dig ikke livsarvinger eller ægtefælle, går arven til 2. arveklasse (forældre, søskende og deres efterkommere). Er der ingen arvinger i 2. arveklasse går arven til 3. arveklasse (bedsteforældre, mostre, fastre, morbrødre, farbrødre).

Fætre og kusiner arver ikke efter loven. Efterlader du dig således ikke arvinger i ovennævnte arveklasser, går din formue til staten.

Arv til en hjælpeorganisation

Efterlader du dig arvinger, som betaler den høje boafgift, kan du med fordel indsætte en hjælpeorganisation i dit testamente til at arve et beløb eller en procentdel af din formue på betingelse af, at organisationen til gengæld betaler bo – og tillægsboafgiften for de øvrige arvinger.

Herved kan du skræddersy fordelingen af arven, samtidig med at dine arvinger opnår kontante skattefordele, og du støtter velgørenhed. Det er en betingelse, at hjælpeorganisationen er fritaget for at skulle betale boafgift, hvis dine arvinger skal opnå en højere nettoarv.

Vi rådgiver om mulighederne for at testamentere til en hjælpeorganisation, og kan hjælpe med at sammensætte arven, så arvingerne for mest muligt ud af din arv.

Børnetestamente

Et børnetestamente indeholder bestemmelser om, hvem der skal tage sig af dit barn, hvis der skulle ske dig noget. Det er derfor en rigtig god ide at oprette et børnetestamente, hvis du har børn under 18 år.

Ved at oprette et børnetestamente får du medbestemmelse om, hvem der skal have forældremyndigheden over dit barn, således at Statsforvaltningen kan inddrage dine ønsker i deres afgørelse. Hvis du ikke har oprettet et børnetestamente, træffer Statsforvaltningen afgørelse ud fra de informationer, som de selv kan indhente.

Det er trygt og rart for dig at vide, hvad der vil ske med dit barn, hvis du pludselig dør. Det giver også en tryghed for dit barn og de efterladte at kende dine ønsker.

Et børnetestamente er ikke juridisk bindende, men hvis testamentet ikke strider mod dit barns bedste, vil det blive lagt til grund for Statsforvaltningens afgørelse.

Biologiske forældre har fortrinsret til at få forældremyndigheden over børnene. Det betyder, at den anden forælder som hovedregel vil få forældremyndigheden over dit barn, hvis du dør. Hvis du af forskellige årsager ikke ønsker, at den anden forælder skal have forældremyndigheden over dit barn, kan du oprette et børnetestamente med dine ønsker. Statsforvaltningen vil træffe afgørelse ud fra, hvad de mener, der er bedst for barnet, og hvem der er mest egnet.

Det kan også være relevant at oprette et børnetestamente for at I som forældre kan få indflydelse på, hvem der skal have forældremyndigheden i det tilfælde, at I som forældre skulle gå bort samtidig.

Vi kan hjælpe

Vi rådgiver om børnetestamenter, og vi kan hjælpe med at finde den bedste løsning for dig alt afhængig af, om du er alene med dit barn, eller om du bor sammen med den anden forælder.

Dødsbobehandling

Når et familiemedlem dør, skal de nærmeste pårørende i løbet af ganske kort tid tage stilling til mange og for de fleste helt uvante ting. Der skal tages hånd om en række praktiske forhold vedr. begravelsen. Herudover skal der tages stilling til, hvad der skal ske med afdødes penge og ejendele.

Arvingerne til afdøde vil blive indkaldt til et møde i skifteretten, hvor det skal besluttes, hvordan dødsboet skal behandles. Herefter skal der indgives begæring om skifte til skifteretten. Begæringen skal være ledsaget af en solvenserklæring, evt. skiftefuldmagter og en begæring om indrykning af proklama i Statstidende/dagblade. Efterfølgende skal der udarbejdes en åbningsstaus, som er en redegørelse for afdødes aktiver og passiver opgjort til værdierne pr. dødsdagen.

Afhængigt af den valgte boform, skal der senest 15 mdr., henholdsvis senest 2 år og 2 mdr. efter dødsdagen foreligge udarbejdet boregnskab – en redegørelse for afdødes aktiver og passiver opgjort til de realiserede værdier.

At skifte et dødsbo kræver et indgående kendskab til de regler, der gælder for dødsbobehandling. Komplekse skattemæssige forhold kan være afgørende for hvilken bobehandlingsform, arvingerne bør vælge.

Det vil derfor være en stor hjælp for de fleste arvinger, at få hjælp fra en advokat til at skifte boet. Med hjælp fra en advokat, der er specialiseret i dødsbobehandling, sikres det ligeledes, at alle indtægter til boet afdækkes, og at alle muligheder for at opnå fradrag i boet forud for beregning af boafgift og evt. dødsboskat udnyttes.

Vi kan hjælpe

Vi har mange års erfaring i at behandle dødsboer hurtigt og effektivt.

Vi rådgiver om valg af skifteform og andre spørgsmål, så boet skiftes optimalt. Hvis arvingerne er uenige, bistår vi med at finde en hurtig løsning på uenighederne, således at skiftet ikke forsinkes unødigt.

Honorarudgiften for advokatbistand i forbindelse med dødsbobehandling vil blive beregnet med udgangspunkt i det tidsforbrug, der anvendes på bobehandlingen. Honorar til advokat for bistand i forbindelse med bobehandling indgår som et passiv i boregnskabet og kan således fradrages, inden boafgiften beregnes.

Arver min samlever?

En samlever arver ikke automatisk som dine tvangsarvinger. Stik imod hvad mange tror, kræver dette, at du får lavet et testamente! Det er derfor vigtigt, at du opretter et testamente til fordel for din samlever, såfremt du ønsker, at denne skal arve dig.

Du og din samlever har mulighed for at oprette et udvidet samlevertestamente, hvorefter I arver hinanden, som om I var ægtefæller. Det kræver dog, at I har haft fælles bopæl i de sidste 2 år eller venter eller har et fællesbarn.

Testamente

Ved at oprette et testamente kan du sikre dig, at din formue bliver fordelt efter dine ønsker. Hvis du ikke opretter et testamente, vil arven efter dig blive fordelt efter arvelovens regler.

Du må derfor gøre dig klart, hvem der arver dig uden et testamente, så du kan vurdere, om det er relevant for dig at oprette testamente.

Er du gift?

Har du ikke oprettet et testamente fordeler din ægtefælle og børn arven mellem sig med halvdelen til hver. Hvis du kun efterlader dig børn, arver de det hele, og efterlader du dig kun en ægtefælle, arver ægtefællen det hele.

Ønsker du en anden arvefordeling, har du behov for at oprette et testamente.

Langt de fleste ægtefæller har faktisk behov for at oprette et testamente, idet arvefordelingen efter arveloven ofte ikke er hensigtsmæssig. Mange af os vil gerne sikre længstlevende bedst muligt og udskyde børnenes arv til begge er døde. Er du én af dem, bør du derfor oprette et testamente.

Det kan også være, at du ønsker at arven efter dig skal gøres til særeje eller båndlægges.

Jeg er ikke gift, men efterlader mig en samlever?

En samlever arver ikke automatisk som dine børn og ægtefælle. Det er derfor vigtigt, at du opretter et testamente til fordel for din samlever, såfremt du ønsker, at denne skal arve dig.

Du og din samlever har mulighed for at oprette et udvidet samlevertestamente, hvorefter I mere eller mindre arver hinanden, som om I var ægtefæller. Det kræver dog, at I har haft fælles bopæl i de sidste 2 år og venter eller har et fællesbarn.

Jeg er enlig uden børn

Er du alene, og har du ikke børn, arver dine forældre dig. Hvis dine forældre er døde, vil din arv gå til dine eventuelle søskende eller deres børn. Har du ingen søskende vil din arv gå til dine bedsteforældre eller deres børn, dvs. morbrødre, farbrødre, mostre eller fastre.

Fætre og kusiner arver ikke efter arveloven. Efterlader du dig således ikke nogle af ovennævnte arvinger, vil din arv gå til staten.

Du bør derfor oprette et testamente, således at du ikke risikerer, at din arv ender i statskassen.

Hvem skal betale boafgift?

Ægtefæller er fritaget for at betale boafgift. De øvrige arvinger betaler boafgift til staten af et beløb, som overstiger 264.100 kr. (2013 beløb).

Boafgiften er 15 % for nært beslægtede arvinger, herunder børn og samlevende, som har haft fælles bopæl i 2 år og venter eller har et fælles barn. Fjernere beslægtede arvinger betaler en tillægsafgift på yderligere 25 %, dvs. at de i alt betaler 36,25 %.

Vi kan hjælpe

Vi rådgiver om oprettelse af testamenter, og hjælper med at finde den mest optimale løsning for dig alt afhængig af din familiære situation.

Hvis du bruger os, er du sikker på, at dit testamente bliver, som du ønsker det. Der er desværre flere eksempler på at brug af skabeloner fra internettet har medført, at testamentet er udformet på en helt anden måde end afdøde ønskede.

Generationsskifte

Hvis du i god tid planlægger, hvordan din formue skal overdrages til næste generation, kan der ofte ske en afgiftsmæssig besparelse. Vi har fokus på både skatte- og afgiftsmæssige hensyn i vores rådgivning, og vi har stor erfaring i at bistå med generationsskifte af familievirksomheder.

Vi planlægger generationsskiftet efter dine ønsker, og overdragelsen kan kombineres, således at en del af overdragelsen sker i form af gaveaflæggelse med og/eller uden gaveafgift.

Når der planlægges et generationsskifte, er det vigtigt at vurdere, hvordan arven skal fordeles imellem dine arvinger, således at arven fordeles mest hensigtsmæssigt for at optimere generationsskiftet.

Efter arveloven arver ægtefællen og børn halvdelen af afdødes ejendele hver, men denne fordeling kan ændres ved at oprette et testamente.

Vi kan hjælpe

Vores dygtige rådgivere har stor erfaring med arveplanlægning og generationsskifte, og kan sammen med dig udarbejde den mest optimale plan for overdragelse af din formue til næste generation.

Priser

Honorarudgiften for advokatbistand i forbindelse med dødsbobehandling vil blive beregnet med udgangspunkt i det tidsforbrug, der anvendes på bobehandlingen. Honoraret indgår som et passiv i boregnskabet og kan fradrages, inden boafgiften beregnes.

Du er altid velkommen til at kontakte os og få et overslag over, hvad vores rådgivning vil koste.

På nedenstående ydelser har vi som udgangspunkt faste priser.

Testamente, fra 5.000 kr.

Børnetestamente, fra 2.000 kr.

Priserne er angivet inkl. moms, men ekskl. eventuelle gebyrer, herunder tinglysningsgebyr, gebyr til notar mv.

Der er tale om “fra” priser med udgangspunkt i f.eks. oprettelse af et simpelt testamente. Honorar beregnes efter vores almindelige forretningsbetingelser, medmindre der aftales en fast pris.

Arv

Find ud af, hvem der arver efter dig! Er det din ægtefælle, børn, børnebørn, fætre og kusiner eller staten?

Hvis du ikke opretter testamente, vil din formue blive fordelt efter de arveretlige regler. Det betyder, at din formue vil blive fordelt mellem dine legale arvinger. Har du ingen arvinger, tilfalder din formue staten.

Vi hjælper med at finde ud af dine arveretlige forhold, så du kan være sikker på, hvem der arver dig – og med hvor meget.

Dødsbo

Dødsboskifte kræver et indgående kendskab til reglerne om dødsbobehandling. Vi har erfaringen til at hjælpe dig.

Når et familiemedlem dør, skal de nærmeste pårørende i løbet af ganske kort tid tage stilling til mange og for de fleste helt uvante ting. Der skal tages hånd om en række praktiske forhold vedr. begravelsen. Herudover skal der tages stilling til, hvad der skal ske med afdødes penge og ejendele.

At skifte et dødsbo kræver et indgående kendskab til de regler, der gælder for dødsbobehandling.

Vi hjælper med at afvikle afdødes bo, og rådgiver om valg af skifteform og andre spørgsmål, som måtte opstå i denne svære tid.

Har du brug for en advokat?

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni har kontorer i Aarhus og Odder og vi kan hjælpe dig, hvis du har brug for en advokat til at føre en retssag, få lavet et testamente eller en ægtepagt, få hjælp til din byggesag, kræve erstatning ved personskade osv.