Testamente og arv

Vi hjælper med at finde ud af dine arveretlige forhold, så du kan være sikker på, hvem der arver dig – og med hvor meget.

Find ud af, hvem der arver efter dig! Er det din ægtefælle, børn, børnebørn, fætre og kusiner eller staten?

Hvis du ikke opretter testamente, vil din formue blive fordelt efter de arveretlige regler. Det betyder, at din formue vil blive fordelt mellem dine legale arvinger. Har du ingen arvinger, tilfalder din formue staten.

Vi hjælper med at finde ud af dine arveretlige forhold, så du kan være sikker på, hvem der arver dig – og med hvor meget.

Læs mere nedenfor

Testamente

Hvis du vil have indflydelse på, hvad der sker med din arv, når du går bort, bør du overveje at oprette et testamente.

Ved at oprette et testamente kan du sikre dig, at din formue bliver fordelt efter dine ønsker. Hvis du ikke opretter et testamente, vil arven efter dig blive fordelt efter arvelovens regler.

Du må derfor gøre dig klart, hvem der arver dig uden et testamente, så du kan vurdere, om det er relevant for dig at oprette testamente.

Er du gift?

Hvis du ikke har oprettet et testamente, fordeler din ægtefælle og børn arven mellem sig med halvdelen til hver. Hvis du kun efterlader dig børn, arver de det hele, og efterlader du dig kun en ægtefælle, arver ægtefællen det hele.

Ønsker du en anden arvefordeling, har du behov for at oprette et testamente.

Langt de fleste ægtefæller har faktisk behov for at oprette et testamente, idet arvefordelingen efter arveloven ofte ikke er hensigtsmæssig. Mange af os vil gerne sikre længstlevende bedst muligt og udskyde børnenes arv til begge er døde. Er du én af dem, bør du derfor oprette et testamente.

Det kan også være, at du ønsker at arven efter dig skal gøres til særeje eller båndlægges.

Jeg er ikke gift, men efterlader mig en samlever?

En samlever arver ikke automatisk som dine børn og ægtefælle. Det er derfor vigtigt, at du opretter et testamente til fordel for din samlever, såfremt du ønsker, at denne skal arve dig.

Du og din samlever har mulighed for at oprette et udvidet samlevertestamente, hvorefter I mere eller mindre arver hinanden, som om I var ægtefæller. Det kræver dog, at I har haft fælles bopæl i de sidste 2 år og venter eller har et fællesbarn.

Jeg er enlig uden børn

Er du alene, og har du ikke børn, arver dine forældre dig. Hvis dine forældre er døde, vil din arv gå til dine eventuelle søskende eller deres børn. Har du ingen søskende vil din arv gå til dine bedsteforældre eller deres børn, dvs. morbrødre, farbrødre, mostre eller fastre.

Fætre og kusiner arver ikke efter arveloven. Efterlader du dig således ikke nogle af ovennævnte arvinger, vil din arv gå til staten.

Du bør derfor oprette et testamente, således at du ikke risikerer, at din arv ender i statskassen.

Notartestamente

Et notartestamente er et testamente, der er underskrevet ved en notar. Et notartestamente er vanskeligt at anfægte og testamentet kommer med sikkerhed frem ved dødsfald, idet testamentet indsættes i centralregistret.

Børnetestamente

Et børnetestamente indeholder bestemmelser om, hvem der skal tage sig af dit barn, hvis der skulle ske dig noget. Det er derfor en rigtig god ide at oprette et børnetestamente, hvis du har børn under 18 år.

Ved at oprette et børnetestamente får du medbestemmelse om, hvem der skal have forældremyndigheden over dit barn, således at Statsforvaltningen kan inddrage dine ønsker i deres afgørelse. Hvis du ikke har oprettet et børnetestamente, træffer Statsforvaltningen afgørelse ud fra de informationer, som de selv kan indhente.

Det er trygt og rart for dig at vide, hvad der vil ske med dit barn, hvis du pludselig dør. Det giver også en tryghed for dit barn og de efterladte at kende dine ønsker.

Et børnetestamente er ikke juridisk bindende, men hvis testamentet ikke strider mod dit barns bedste, vil det blive lagt til grund for Statsforvaltningens afgørelse.

Biologiske forældre har fortrinsret til at få forældremyndigheden over børnene. Det betyder, at den anden forælder som hovedregel vil få forældremyndigheden over dit barn, hvis du dør. Hvis du af forskellige årsager ikke ønsker, at den anden forælder skal have forældremyndigheden over dit barn, kan du oprette et børnetestamente med dine ønsker. Statsforvaltningen vil træffe afgørelse ud fra, hvad de mener, der er bedst for barnet, og hvem der er mest egnet.

Det kan også være relevant at oprette et børnetestamente for at I som forældre kan få indflydelse på, hvem der skal have forældremyndigheden i det tilfælde, at I som forældre skulle gå bort samtidig.

Vi kan hjælpe

Vi rådgiver om børnetestamenter, og vi kan hjælpe med at finde den bedste løsning for dig alt afhængig af, om du er alene med dit barn, eller om du bor sammen med den anden forælder.

Generationsskifte

Hvis du i god tid planlægger, hvordan din formue skal overdrages til næste generation, kan der ofte ske en afgiftsmæssig besparelse. Vi har fokus på både skatte- og afgiftsmæssige hensyn i vores rådgivning, og vi har stor erfaring i at bistå med generationsskifte af familievirksomheder.

Vi planlægger generationsskiftet efter dine ønsker, og overdragelsen kan kombineres, således at en del af overdragelsen sker i form af gaveaflæggelse med og/eller uden gaveafgift.

Når der planlægges et generationsskifte, er det vigtigt at vurdere, hvordan arven skal fordeles imellem dine arvinger, således at arven fordeles mest hensigtsmæssigt for at optimere generationsskiftet.

Efter arveloven arver ægtefællen og børn halvdelen af afdødes ejendele hver, men denne fordeling kan ændres ved at oprette et testamente.

Hvem arver ifølge arveloven efter mig?

Hvis du ikke opretter testamente, vil din formue blive fordelt efter de arveretlige regler. Det betyder, at din formue vil blive fordelt mellem dine arvinger. Har du ingen arvinger, tilfalder din formue staten.

Arveloven inddeler arvingerne i 3 arveklasser. Ægtefælle og livsarvinger (børn og deres efterkommere) er de primære arvinger i

1. arveklasse – ægtefælle og børn

Ægtefælle og livsarvinger fordeler som udgangspunkt arven mellem sig med 50 % til hver. Hvis du kun efterlader dig livsarvinger, arver de det hele, og efterlader du dig kun en ægtefælle, arver ægtefællen det hele.

Hvis længstlevende ægtefæller skal sidde i uskiftet bo overtager denne det fælles bo, og boet deles først, når vedkommende ønsker det, gifter sig igen eller dør.

Hvis afdøde er ugift, men efterlader sig livsarvinger, arver disse ligeligt.

Svigerbørn og stedbørn er ikke arvinger ifølge arvereglerne.

2. arveklasse – forældre og søskende

Hvis afdøde ikke efterlader sig ægtefælle, børn, børnebørn eller oldebørn, arver forældrene halvdelen hver. Hvis en eller begge forældre er døde, arver deres børn – altså afdødes søskende og eventuelle halvsøskende.

3. arveklasse – bedsteforældre, mostre, fastre, morbrødre og farbrødre

Hvis afdøde ikke efterlader sig arvinger i 1. eller 2. arveklasse, arver bedsteforældrene ligeligt. Hvis disse er døde, arver deres børn.

Efterlader afdøde ikke arvinger i ovennævnte arveklasser, går formuen til staten.

Arv til en hjælpeorganisation

Efterlader du dig arvinger, som betaler den høje boafgift, kan du med fordel indsætte en hjælpeorganisation i dit testamente til at arve et beløb eller en procentdel af din formue på betingelse af, at organisationen til gengæld betaler bo – og tillægsboafgiften for de øvrige arvinger.

Herved kan du skræddersy fordelingen af arven, samtidig med at dine arvinger opnår kontante skattefordele, og du støtter velgørenhed. Det er en betingelse, at hjælpeorganisationen er fritaget for at skulle betale boafgift, hvis dine arvinger skal opnå en højere nettoarv.

Vi rådgiver om mulighederne for at testamentere til en hjælpeorganisation, og kan hjælpe med at sammensætte arven, så arvingerne for mest muligt ud af din arv.

 Arver min samlever?

En samlever arver ikke automatisk som dine tvangsarvinger. Stik imod hvad mange tror, kræver dette, at du får lavet et testamente! Det er derfor vigtigt, at du opretter et testamente til fordel for din samlever, såfremt du ønsker, at denne skal arve dig.

Du og din samlever har mulighed for at oprette et udvidet samlevertestamente, hvorefter I arver hinanden, som om I var ægtefæller. Det kræver dog, at I har haft fælles bopæl i de sidste 2 år eller venter eller har et fællesbarn.

Arveforskud

Arveforskud

Ved et arveforskud kan man uddele et beløb eller værdifulde genstande til sine arvinger, mens man stadig er i live.

Det kan være relevant for dem, som ønsker at hjælpe i en økonomisk situation her og nu, og fordelen er, at arvelader kan sikre, at der ikke sker en forskelsbehandling mellem børnene, idet den modtagne arv bliver modregnet i den arv, som arvingen vil modtage, når arvelader er gået bort.

Et arveforskud kan som udgangspunkt gives til ægtefælle og børn, medmindre et oprettet testamente bestemmer, at man har andre arvinger. Et eventuelt arveforskud til en ægtefælle er afgiftsfrit.

Beløbsgrænsen for at give et arveforskud

Rent afgiftsmæssigt behandles et arveforskud som en gave. Beløbsgrænsen for et arveforskud er i 2023 på kr. 71.500 – denne grænse reguleres årligt. Hvis man ønsker at give et tørre arveforskud, skal der betales en afgift på 15 % af det beløb, der overskrider grænsen.

Hvad er forskellen på arveforskud og en gave?

Den væsentligste forskel er, at et arveforskud skal modregnes i arv, når arvelader går bort, hvorimod en gave ikke skal modregnes.

Fremtidsfuldmagt

Hvis du har oprettet en fremtidsfuldmagt kan du på forhånd bestemme, hvem du vil have til at repræsentere dig og handle på dine vegne, hvis du i fremtiden får brug for det.

Hvis du senere i livet bliver enten mentalt eller fysisk svækket, så du ikke selv kan administrere dine personlige eller økonomiske forhold, kan du få behov for hjælp.

Ikrafttræden

Familieretshuset tager stilling til, om din fremtidsfuldmagt kan træde i kraft. Familieretshuset vil vurdere, om de betingelser, som er anført i fremtidsfuldmagten, er opfyldt.

Gyldighed

En fremtidsfuldmagt er gyldig, når den er underskrevet hos en notar. Ved dette møde skal du huske at medbringe officiel billedlegitimation med CPR-nummer.

Priser

Honorarudgiften for advokatbistand i forbindelse med dødsbobehandling vil blive beregnet med udgangspunkt i det tidsforbrug, der anvendes på bobehandlingen. Honoraret indgår som et passiv i boregnskabet og kan fradrages, inden boafgiften beregnes.

Du er altid velkommen til at kontakte os og få et overslag over, hvad vores rådgivning vil koste.

På nedenstående ydelser har vi som udgangspunkt faste priser.

Testamente, fra 5.000 kr.
Børnetestamente, fra 2.000 kr.
Fremtidsfuldmagt, fra kr.

Priserne er angivet inkl. moms, men ekskl. eventuelle gebyrer, herunder tinglysningsgebyr, gebyr til notar mv.

Der er tale om “fra” priser med udgangspunkt i f.eks. oprettelse af et simpelt testamente. Honorar beregnes efter vores almindelige forretningsbetingelser, medmindre der aftales en fast pris.

Har du brug for en advokat?

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni har kontorer i Aarhus og Odder og vi kan hjælpe dig, hvis du har brug for en advokat til at føre en retssag, få lavet et testamente eller en ægtepagt, få hjælp til din byggesag, kræve erstatning ved personskade osv.