Ansættelsesret

Læs mere nedenfor.

Ansættelsesret

Hvis du har spørgsmål til ansættelsesret, er du velkommen til at kontakte vores advokater for en drøftelse.

Læs mere nedenfor

Ansættelseskontrakt

I de fleste ansættelsesforhold er ansættelseskontrakten et lovpligtigt dokument.

Det er vigtigt, at ansættelseskontrakten indeholder de lovpligtige informationer, og i øvrigt de for ansættelsesforholdet gældende vilkår, eftersom fejl kan føre til erstatning eller godtgørelse, og brud på aftalen kan føre til afskedigelse eller bortvisning.

Væsentlige ændringer i en ansættelseskontrakt vil blive betragtet som en opsigelse med tilbud om genansættelse, hvorfor det er særligt vigtigt, at kontrakten indeholder alle de aftalte og rigtige vilkår fra starten.

Bortvisning

Bortvisning er den strengeste sanktion en arbejdsgiver kan give sin medarbejder. Bortvisning medfører, at ansættelsesforholdet og retten til løn m.v. ophører øjeblikkeligt.

Der stilles derfor strenge krav til arbejdsgiverens dokumentation for, at en bortvisning er berettiget, og en uberettiget bortvisning betyder som udgangspunkt, at arbejdsgiveren skal betale både erstatning og godtgørelse.

Betingelsen for at en arbejdsgiver må bortvise en medarbejder er, at medarbejderen væsentligt har misligholdt ansættelsesforholdet.

Vurderingen af hvornår en medarbejder væsentligt har misligholdt ansættelsesforholdet bør overlades til en professionel, og det anbefales derfor, at der altid tages kontakt til en rådgiver forinden der skrides til bortvisning af en medarbejder.

En berettiget bortvisning vil som regel kræve en hurtig reaktion fra det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren bliver bekendt med det misligholdende forhold og indtil bortvisning finder sted.

Advarsel

Det bør altid overvejes at udstede en advarsel til en medarbejder forinden der skrides til bortvisning eller afskedigelse.

Advarslen vil ofte medføre, at arbejdsgiverens bevisbyrde bliver lempeligere i tilfælde af gentagelse af forseelsen.

En advarsel skal altid gives skriftligt, således at det kan dokumenteres, at advarslen er modtaget af medarbejderen.

Afskedigelse

I Danmark kan man ikke altid ansætte og afskedige folk som man ønsker.

Der gælder regler, især for funktionærer, men også på mange andre arbejdsområder, om at en afskedigelse skal være sagligt begrundet.

Herudover gælder der bestemte opsigelsesvarsler, både for medarbejderne, men især for arbejdsgiveren, når et ansættelsesforhold ønskes bragt til ophør.

Manglende overholdelse af reglerne i forbindelse med opsigelse og afskedigelse kan føre til erstatning, hvorfor det er vigtigt at kende sine rettigheder og ikke mindst forpligtelser, når et ansættelsesforhold ønskes at blive bragt til ophør.

Fritstilling

Når en medarbejder bliver opsagt, skal der tages stilling til, hvorvidt arbejdsgiveren ønsker at bruge medarbejderens arbejdskraft i opsigelsesperioden på sædvanlig vis, eller arbejdsgiveren ønsker at fritstille eller suspendere medarbejderen.

Fristilling og suspension

Ved fritstilling bliver medarbejderen definitivt fritaget for sin arbejdsforpligtigelse over for virksomheden i opsigelsesperioden.

Ved suspension bliver medarbejderen fritaget for at møde på arbejde, men skal fortsat stå til rådighed for virksomheden i opsigelsesperioden.

I begge situationer er medarbejderen som udgangspunkt berettiget til at modtage sædvanlig løn i opsigelsesperioden.

Pligter

Medarbejderens loyalitetsforpligtigelse over for virksomheden gælder i hele opsigelsesperioden – også under fritstilling og suspension.

Modregning

En fristillet medarbejder har pligt til så vidt muligt at begrænse virksomhedens tab ved at anvende sin arbejdskraft. Der gælder særlige modregningsregler ved funktionærer.

Har du brug for en advokat?

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni har kontorer i Aarhus og Odder og vi kan hjælpe dig, hvis du har brug for en advokat til at føre en retssag, få lavet et testamente eller en ægtepagt, få hjælp til din byggesag, kræve erstatning ved personskade osv.