Klientoplysninger

Læs mere om vores klientoplysninger på denne side.

Vores klientoplysninger

Advokatrådet har udarbejdet et regelsæt (de Advokatetiske Regler), som udtrykker den danske advokatstands opfattelse af de krav, som må stilles til advokaters professionelle standard og etik under udøvelse af advokatvirksomhed.

De Advokatetiske Regler indeholder i pkt. 13 en pligt til at oplyse kunder om nedenstående forhold:

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni består af 1 advokatinteressentskab og 2 advokatanpartsselskaber. Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni Århus er et interessentskab oprettet i henhold til dansk lovgivning. Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni Odense ApS og Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni Odder ApS er anpartsselskaber oprettet i henhold til dansk lovgivning.

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni I/S
Viby Centret 24 (Viby Ringvej 10), 8260 Viby J.
Tlf. nr. 86 11 40 00
CVR 11 81 44 84
Klientkonti:
Jyske Bank – reg. nr. 5077 konto nr. 0001 320 020
Nordea – reg. nr. 2316 konto nr. 0316 180 000
Arbejdernes Landsbank – reg. nr. 5364 konto nr. 0000 354 116

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni Odder ApS
Banegårdsgade 2, 8300 Odder
Tlf. nr. 86 56 10 10
CVR 17 00 00 04
Klientkonti:
Nordea – reg. nr. 1944 konto nr. 9445 626 301
Jyske Bank, reg. nr. 7250 konto nr. 0001 036 098

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni Odense ApS
Viby Centret 24 (Viby Ringvej 10), 8260 Viby J.
Tlf. nr. 63 11 45 00
CVR 35 02 49 48
Klientkonti:
Arbejdernes Landsbank – reg. nr. 5391 konto nr. 0000 418 908

E-mail: post@isaksennomanni.dk
Website: www.isaksennomanni.dk

Beskikkelse

Advokatfirmaet Isaksen & Nomannis advokater er beskikket af Justitsministeriet og er medlem af Advokatsamfundet.

Forsikring

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Advokatfirmaet Isaksen & Nomannis ansvarsforsikring og garanti er tegnet hos HDI Gerling Forsikring.

Offentlig eller forsikringsdækket retshjælp

Vi oplyser kunden om muligheden for offentlig eller forsikringsdækket retshjælp i henhold til gældende lovgivning eller forsikring tegnet af kunden, hvis det er relevant i den konkrete sag. Hvis honoraret skal betales foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller af et forsikringsselskab, orienterer vi kunden om principperne for fastsættelse af honoraret og om de mulige konsekvenser for kunden.

Interessekonflikt

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vores interne bestemmelser undersøger vi, om der foreligger en interesse- eller loyalitetskonflikt, inden vi påtager os en sag. Når vi efter aftale med kunden samarbejder med andre om ydelse af bistand, oplyser vi på kundens anmodning om de foranstaltninger, som vi har truffet for at undgå eventuelle interesse- eller loyalitetskonflikter som følge heraf.

De advokatetiske regler

Vores advokater er omfattet af retsplejelovens regler om advokater, herunder Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem, og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejeloven § 126. Herudover gælder de Advokatetiske Regler, som stiller krav til advokaters professionelle standard og etik. Vi henviser i øvrigt til Advokatsamfundets website www.advokatsamfundet.dk.

Hvidvask

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni er underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Loven forpligter os til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger i fem år. Derfor skal klienter oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr. ved oprettelsen af en sag og i fornødent omfang vise dokumentation herfor. For selskabers vedkommende skal der tillige foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold.

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme forpligter desuden Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse kan vi også være forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet.