Personskadeerstatninger

Hvis du får en personskade er det en voldsom og uoverskuelig begivenhed.

Hvis du får en personskade er det en ofte voldsom og uoverskuelig begivenhed

Udover at skulle håndtere smerter og bekymringer for fremtiden kommer alle spørgsmålene om økonomien. Kan du få erstatning? Hvor meget? Af hvem? Og hvordan?

Hvis du er kommet til skade på dit arbejde, i trafikken eller et tredje sted, er du velkommen til at kontakte os for en drøftelse for at blive klogere på dine muligheder for erstatning.

Hos Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni hjælper vi dig trygt igennem processen

Vores specialister har stor erfaring inden for området med personskadeerstatning – og derfor er du sikker på, at du får netop den erstatning, som du har ret til.

I mange tilfælde vil det være muligt at få udbetalt erstatning fra flere sider; både en eventuel skadevolder, dit eget forsikringsselskab, din arbejdsgivers forsikringsselskab og udbetaling af sociale ydelser.

Vores advokater med speciale indenfor erstatningsret har i mange år arbejdet med personskadesager og repræsenteret skadelidte over for forsikringsselskaber. Vi har desuden ført talrige retssager om personskadeerstatning ved domstolene og forskellige ankenævn.

Læs mere nedenfor

Personskade

Hvis du får en personskade, kan det være begyndelsen på en svær tid både menneskeligt og økonomisk. Det kan derfor være vigtigt at gå god juridisk rådgivning igennem forløbet.

Det har afgørende betydning, at du kender dine rettigheder og træffer de rigtige valg og beslutninger for at få erstatning for din personskade.

Gå til lægen

Det er vigtigt, at du går til egen læge eller skadestuen efter en skade for at du kan blive undersøgt og få afdækket, hvilke skader du har pådraget dig. Der er en risiko for, at der ikke kan påvises en sammenhæng mellem dine gener og ulykken, hvis ikke du går til læge eller skadestue straks efter skaden. Kan sammenhængen mellem gener og ulykke ikke påvises, kan det betyde, at du ikke kan få erstatning.

Det er vigtigt, at samtlige symptomer fra skaden fremgår af lægejournaler. Det er dig, der overfor dit forsikringsselskab skal bevise, at du har pådraget dig en personskade. Du kan bede om en udskrift af lægejournalen, så du kan sikre dig, at lægen har fået noteret det relevante.

Arbejdsskade

Hvornår er det en arbejdsskade

Arbejdsskade dækker både over arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

Det er ikke givet, at en skade er omfattet af lovgivningen om arbejdsskader, selvom en skade sker på jobbet. For at en ulykke kan anerkendes som en arbejdsskade skal en række betingelser være opfyldt.

Arbejdsulykke

En arbejdsulykke er en skade, der er sket i forbindelse med en hændelse på jobbet, og symptomerne skal vise sig inden for få dage.

For at en ulykke kan anerkendes som en arbejdsskade, skal følgende betingelser være opfyldt:

 1. Ulykken skal være sket på grund af dit arbejde eller de forhold, som arbejdet er foregået under.
 2. Skaden skal være alvorlig nok til at ligge over lovens minimumsgrænse, hvilket vil sige, at der skal være psykiske eller fysiske følger, som påvirker almentilstanden eller den daglige livsførelse.
 3. Generne skal skyldes den skade, man har fået ved ulykken.

Erhvervssygdom

En erhvervssygdom er en sygdom, der er opstået som følge af arbejde eller arbejdsforhold. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem enten kortere eller længere tid.

For at sygdommen kan anerkendes som en arbejdsskade, skal følgende betingelser være opfyldt:

 1. Sygdommen skal være forårsaget af særlige påvirkninger, som bestemte persongrupper gennem deres arbejde eller de forhold, arbejdet foregår under, er udsat for i højere grad end personer uden et sådant arbejde.
 2. Det skal kunne dokumenteres, at sygdommen skyldes arbejdet.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har en fortegnelse over de erhvervssygdomme, som aktuelt er anerkendt som arbejdsskader.

Anmeldelse af en arbejdsskade eller en erhvervssygdom

Som udgangspunkt skal du ikke selv foretage dig noget i forhold til anmeldelse af en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom.

Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde en arbejdsulykke til det forsikringsselskab, hvor arbejdsgiveren har tegnet en arbejdsskadeforsikring. Forsikringsselskabet behandler enten selv sagen eller anmelder denne til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Hvis ikke din arbejdsgiver anmelder ulykken, kan du selv anmelde her.

Din læge skal anmelde en erhvervssygdom, og disse behandles altid af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Erstatning for arbejdsskade

Du kan enten få erstatning eller godtgørelse for din arbejdsskade eller erhvervssygdom, hvis denne anerkendes som en arbejdsskade.

Du kan have ret til disse typer erstatning:

 1. Sygebehandling, optræning, hjælpemidler mv.
 2. Godtgørelse for varigt mén, såfremt ménet er på 5 % eller derover.
 3. Erstatning for tab af arbejdsevne, hvis din erhvervsevne er nedsat med mindst 15 %.

Svie og smerte

Som kompensation for det ubehag og de smerter, som et uheld har forårsaget, kan du få godtgørelse for svie og smerte. Denne godtgørelse udbetales som hovedregel fra ulykkestidspunktet og indtil du igen optager dit arbejde på fuld tid.

Hvis du bliver sygemeldt, fordi en anden person har forårsaget skaden, kan du få godtgørelse for svie og smerte. Hvis der er tale om en arbejdsskade eller en privat ulykke kan du således ikke opnå denne godtgørelse.

Det er ikke en betingelse, at du er sygemeldt på fuld tid for at få svie- og smertegodtgørelse, men du skal i nogle tilfælde have en lægeerklæring på, at du ikke kan arbejde som normalt.

Tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne

Hvis du er kommet til skade, kan det betyde, at du ikke kan tjene det samme ved at arbejde, som før skaden. I det tilfælde, at der sker nedgang i din løn på grund af en person- eller arbejdsskade, kan du få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller tab af erhvervsevne.

Hvad er tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne?

Hvis en skade er skyld i, at du ikke kan arbejde det samme som før, kan du få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Ofte vil det dreje sig om en kortvarig periode og erstatningen stopper, hvis du igen får en indtægt som før skaden, eller hvis du får erstatning for tab af erhvervsevne.

Hvis du har en varig nedsættelse på mindst 15 % af din evne til at skaffe indtægt ved arbejde, kan du få erstatning for tab af erhvervsevne.

Hvor meget kan jeg få i erstatning?

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne beregnes forskelligt, men dækker i princippet over det samme – nemlig at man ikke kan tjene det samme som før skaden.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Tabt arbejdsfortjeneste erstattes krone for krone, hvilket vil sige, at man får en erstatning, der svarer til nedgangen i ens løn. Dette kan være et kompliceret regnestykke, idet man skal medregne feriepenge, pension, bonus og lignende.

Erstatning for tab af erhvervsevne

Erstatning for tab af erhvervsevne afhænger af erhvervsevnetabet i procent, årsløn før og efter skaden og alderen på skadestidspunktet.

Har man lidt et tab af erhvervsevne på mindre end 50 %, vil man få erstatningen udbetalt som et engangsbeløb. Ved et tab af erhvervsevne på mere end 50 % vil man som udgangspunkt modtage erstatningen som en løbende ydelse.

Hvis skaden er en arbejdsskade, kan der være særlige regler, der regulerer erstatningen.

Varigt mén

Du kan være berettiget til erstatning fra enten din skadevolder, din arbejdsgivers forsikringsselskab eller din ulykkesforsikring, hvis du har fået varige mén i forbindelse med en arbejdsskade eller en ulykke.

Betingelser for godtgørelse af varige mén

En række betingelser skal være opfyldt, hvis man skal have godtgørelse for varige mén efter en skade.

 1. Hvis der er tale om en arbejdsskade, skal den være anerkendt som en arbejdsulykke eller erhvervssygdom efter arbejdsskadeloven.
 2. Hvis der er tale om en soloulykke, skal man være dækket af en ulykkesforsikring.
 3. Man skal opleve mén, hvilket er gener eller ulemper som følge af ens skade
 4. Dit mén må ikke forventes at blive bedre af sig selv eller ved behandling, idet der så ikke er tale om varigt mén
 5. Dit mén skal som minimum være 5 %, hvis der er tale om en arbejdsskade. Hvis skaden skal dækkes af ens ulykkesforsikring, vil det fremgå af forsikringsbetingelserne, hvad ménprocenten skal være.

Det kan afklares, om ens mén er varigt, når generne er stationære, altså når det må antages, at der ikke indtræder blivende bedring af skadens følger. Dette vil ofte være et år efter skadesdatoen.

Vurdering af varigt mén

Ménprocenten er afgørende for, hvad man kan få i godtgørelse for generne. Det vil ske på baggrund af lægeerklæringer, når ménprocenten skal vurderes, og det er derfor vigtigt at få fyldestgørende lægelig dokumentation for skadens varige følger. Det er desuden vigtigt at få fremhævet, hvorledes skaden har haft indvirkning på ens personlige liv.

Ménprocenten er afgørende, når størrelsen på godtgørelse skal fastsættes.

Patienterstatning

Hvis du har fået en fysisk eller psykisk skade efter undersøgelse eller behandling af en sundhedsperson, kan du være berettiget til patienterstatning.

Hvad er en patientskade?

En patientskade er en skade, der pådrages som følge af behandling af en autoriseret sundhedsperson eller medhjælper under sundhedspersons ansvar. Der skelnes mellem to typer patientskader:

 • Behandlingsskader. Her er tale om en skade, som skyldes forkert, utilstrækkelig, manglende eller forsinket behandling. Man kan også være berettiget til erstatning, selvom der ikke er sket en fejl, hvis der opstår sjældne og alvorlige komplikationer i forhold til ens sygdom.
 • Lægemiddelskader. Her er tale om skader, som skyldes alvorlige og sjældne bivirkninger fra medicin. Der er mulighed for erstatning selvom bivirkningerne er beskrevet på indlægssedlen. Fejlmedicinering betragtes som en behandlingsskade.

Har jeg ret til patienterstatning?

Hvis man har fået en skade efter sundhedsfaglig behandling, man ellers ikke ville have fået, kan man have ret til erstatning. Det er ikke alle typer af behandlingsskader, man kan få erstatning for, da der altid er en risiko for at blive behandlet for en sygdom.

Det kan du få patienterstatning for:

 1. Skader der kunne være undgået, fordi en erfaren specialist i samme situation ville have handlet anderledes.
 2. Skader der skyldes fejl eller svigt i apparatur eller lignende.
 3. Skader der kunne være undgået ved en anden lige så effektiv behandlingsteknik eller metode.
 4. Skader der opstår som følge af komplikationer, der er meget alvorlige og sjældne i forhold til den sygdom, man bliver behandlet for, og som går ud over, hvad man med rimelighed bør tåle.

Hvis en behandling er udført hos en privat udbyder, behandling udført i udlandet (inkl. Grønland) eller hvis man har opsøgt behandlingen på eget initiativ, kan man ikke søge erstatning hos Patienterstatningen.

Har du brug for en advokat?

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni har kontorer i Aarhus og Odder og vi kan hjælpe dig, hvis du har brug for en advokat til at føre en retssag, få lavet et testamente eller en ægtepagt, få hjælp til din byggesag, kræve erstatning ved personskade osv.