Forretningsbetingelser

Læs om vores betingelser her på siden.

Generelt

Advokatfirmaet Isaksen & Nomannis forretningsbetingelser gælder for den juridiske bistand og de ydelser, som Isaksen & Nomanni leverer til sine klienter, medmindre andet er aftalt.

Forretningsbetingelserne gælder for opgaver, der overlades Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni efter den 10. oktober 2017. Se tidligere forretningsbetingelser her.

Alle advokater hos Isaksen & Nomanni er beskikket som advokater af Justitsministeriet i Danmark.

Alle advokater hos Isaksen & Nomanni er en del af Advokatsamfundet (www.advokatsamfundet.dk).

Udførelsen af opgaven

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni og klienten aftaler løbende den juridiske bistand og omfanget af hver enkelt opgave.

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni forpligter sig over for klienten til at yde kvalificeret juridisk bistand, til aftalt tid og i aftalt omfang.

Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Advokatrådets etiske regler, retsplejelovens regler om advokater (§§ 119-147 h) samt gældende lovgivning. De til enhver tid gældende regler for udøvelse af advokaterhvervet findes på www.advokatsamfundet.dk.

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni er undergivet reglerne i hvidvaskloven og skal derfor blandt andet indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten i form af kopi af pas eller lignende.

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst 3 år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning.

Varighed

Vores bistand i en sag kan bringes til ophør af klienten og af Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni. Opsigelse fra Advokatfirmaet Isaksen & Nomannis side vil dog altid ske med respekt af de Advokatetiske Regler, som bestemmer, at en advokat ikke må udtræde af en sag på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at klienten afskæres fra rettidigt og uden anden skadevirkning at søge anden juridisk bistand.

Hvis vores arbejde i en sag bringes til ophør, er Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni berettiget til honorar og omkostningsgodtgørelse for tiden frem til ophøret.

Honorar, fakturering og klientmidler

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni fastsætter honoraret efter retsplejelovens regler og med udgangspunkt i arbejdets omfang, medgået tid, herunder arbejde uden for normal arbejdstid, sagsgenstandens værdi for klienten, værdien af Advokatfirmaet Isaksen & Nomannis ydelser, ansvaret, der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet, graden af specialistviden og det opnåede resultat.

Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, rimelige kørsels-, rejse- og opholdsudgifter, forplejning, større kopierings- og forsendelsesudgifter betales af klienten ud over honoraret. Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni er ikke forpligtet til at afholde udlæg på vegne af klienten.

I forbindelse med påbegyndelsen af en opgave vil klienten efter anmodning blive oplyst om honorarets størrelse, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. Kan honoraret ikke oplyses, vil den måde honoraret beregnes på, f.eks. de timepriser der anvendes, blive oplyst. I forbrugerforhold gives klienten oplysninger om honoraret, inden arbejdet påbegyndes.

Vore timepriser udgør for en partner som udgangspunkt kr. 2.400,00 ekskl. moms, svarende til kr. 3.000,00 inkl. moms. Timepris for advokater udgør 2.100 kr. ekskl. moms, svarende til 2.625 kr. inkl. moms. Timepris for fuldmægtige udgør 1.500 kr. ekskl. moms, svarende til 1.875 kr. inkl. moms. Timepris for sekretærer udgør 750,00 kr. ekskl. moms, svarende til 937,50 kr. inkl. moms. Timepris for stud. jur. udgør 500 kr. ekskl. moms, svarende til 625 kr. inkl. moms.

Normalt fakturerer Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni bagud. Der kræves dog som udgangspunkt forudbetaling af større eksterne omkostninger.

Vi kan anmode om deponering af hele eller dele af det honorar, som vi forventer, at sagen vil udløse. Vi vil normalt anmode om deponering fra kunder, som ikke har et fast eller længerevarende kundeforhold hos os.

Betalingsbetingelserne er som udgangspunkt netto 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Alle klientmidler, der betros Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

Fortrolighed og insider regler

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni behandler alle modtagne oplysninger fortroligt. Denne fortrolighedsforpligtelse gælder også efter opgavens afslutning.

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni indestår ikke for, at fortrolighed kan opretholdes ved ekstern kommunikation, herunder i form af e-mail og telefax. Efter begæring fra klienten kan krypteringssystemer eller digital signatur anvendes.

Interessekonflikter

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni undersøger forud for opstarten af en opgave, om der foreligger interessekonflikter, der medfører, at Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni er afskåret fra at repræsentere klienten. Relevante forhold drøftes i givet fald med klienten, inden sagsbehandlingen påbegyndes.

Påtagelse af en opgave forhindrer ikke, at Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni, med respekt af gældende interessekonfliktregler, kan rådgive andre virksomheder inden for samme branche som klientens.

Kreditoplysninger

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni er berettiget til at undersøge klientens kreditværdighed. Dette sker ved indhentelse af oplysninger fra kreditoplysningsbureauer, herunder betalingsanmærkninger og kreditratings.

Immaterielle rettigheder

Vores kunder har ret til at bruge det materiale, som vi udarbejder, i det omfang den konkrete sag forudsætter dette. Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni bevarer dog ejerskabet til de immaterielle rettigheder, der måtte knytte sig til materialet. Vores materiale må udelukkende anvendes af kunder i forbindelse med den konkrete sag og må ikke stilles til rådighed for andre uden vores forudgående skriftlige samtykke.

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni og dets partnere og medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

Advokatfirmaet Isaksen & Nomannis ansvar for rådgivning i forbindelse med opdraget kan ikke overstige kr. 50 mio. En kunde kan højst modtage DKK 100.000.000 for samlede krav mod Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni rejst eller forhøjet inden for det samme eller det umiddelbart efterfølgende kalenderår.

Klienten kan alene rejse krav mod Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni og således ikke mod den enkelte indehaver eller andre juridiske medarbejdere.

Advokatfirmaet Isaksen & Nomannis indehavere og medarbejdere hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni har henvist klienten til, ligesom Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni og dets indehavere og medarbejdere ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni er ansvarsforsikret og stiller garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Forsikring er tegnet hos HDI Gerling Forsikring, der ligeledes stiller garanti. Ansvarsforsikringen gælder al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni rådgiver om dansk ret. Enhver udtalelse eller oplysning fra Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni om forhold vedrørende udenlandsk ret gives uden ansvar for Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni og er alene af informativ karakter. Hvis sagen involverer udenlandsk ret, anbefaler vi, at vores kunder engagerer udenlandske advokater. Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni påtager sig intet ansvar for eventuel rådgivning fra udenlandske advokater.

Ovennævnte ansvarsbegrænsninger finder ikke anvendelse, såfremt disse er i strid med præceptiv lovgivning.

Lovvalg og værneting

Advokatfirmaet Isaksen & Nomannis rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.

Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.

Klager

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni er underlagt de Advokatetiske Regler, som udstedes af Advokatsamfundet. De Advokatetiske Regler kan findes på www.advokatsamfundet.dk. Klienten kan indbringe klager over vores rådgivning og det beregnede salær for Advokatnævnet. Advokatnævnets hjemmeside er www.advokatnævnet.dk og adressen er Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Kravene om klientoplysninger ifølge de advokatetiske regler pkt. 3.3 fremgår af Advokatfirmaet Isaksen & Nomannis hjemmeside www.isaksennomanni.dk.

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mail adresse post@isaksennomanni.dk.