Retssager

En retssag er ofte en lang og ressourcekrævende proces gennem retssystemet. Dette kan være en belastning – både menneskeligt og økonomisk.

Med vores specialister inden for retssager kan du være sikker på, at du har en rådgiver, der forstår din situation

En retssag er ofte en lang og ressourcekrævende proces gennem retssystemet. Dette er opslidende at være en del af en retssag, uanset om man bliver sagsøgt, eller om man selv lægger sag an, og det kan være en belastning – både menneskeligt og økonomisk.

Vores rådgivning vil derfor altid tage udgangspunkt i at få sluttet konflikten hurtigst og bedst muligt for dig.

Hos Isaksen & Nomanni  hjælper vi blandt andet med at:

  • Vurdere om det kan betale sig for dig at lægge sag an
  • Undersøge dine muligheder retshjælp og fri proces (læs mere her)
  • Gennemgå sagen og give dig overblik over denne
  • Indhente relevant dokumentation
  • Varetage dine interesser under retssagen

Mange års erfaring i førelse af retssager

Med vores specialister inden for retssager kan du være sikker på, at du har en rådgiver, som både forstår processen, juraen og din situation. Retssagen skal ikke overtage dit liv og håndteringen af processen og retssagen er vores ansvar.

Forinden en retssag påbegyndes, skal du være forberedt på et forløb, der ofte kan tage mellem 8 og 18 måneder, forinden der kan afsiges en dom i sagen. Det er en kun en lille del af denne tid, du og advokaten har ansvar for. Der er både ventetider og forsinkelse hos domstolene, og man kan også risikere, at modparten og dennes advokat advokat er langsomme til at behandle sagen.

En retssag er ikke nødvendigvis slut med byrettens afsigelse af dom i sagen

De fleste afgørelser kan ankes til landsretterne, der vil foretage en fornyet vurdering af sagen. Sagsbehandlingstiden kan være kortere ved landsretten, men ventetiden hos landsretterne og indhentelse af nye beviser kan forlænge processen.

Inden vi anbefaler at føre en sag for domstolene, vil vi altid undersøge mulighederne for at løse sagen på anden måde.

Dette kan være ved et forlig med modparten eller måske via mediation.

Vi undersøger også dine muligheder for at få dækket advokatomkostningerne ved en retssag gennem fri proces eller retshjælpsforsikring.

Inden vi anbefaler at føre en sag for domstolene, vil vi altid undersøge mulighederne for at løse sagen på anden måde.

Dette kan være ved et forlig med modparten eller måske via mediation.

Vi undersøger også dine muligheder for at få dækket advokatomkostningerne ved en retssag gennem fri proces eller retshjælpsforsikring.

Syn og skøn

Det kan i forbindelse med førelse af en retssag være nødvendigt at belyse sagens faktum gennem syn og skøn. Et syn og skøn er et bevis, der kan bruges under retssagen.

En skønsmand vil blive stillet en række spørgsmål af sagens parter og vil herefter undersøge forholdene og besvare spørgsmålene i en syn- og skønserklæring. Skønsmanden vil alene udtale sig om faktiske forhold og ikke foretage juridiske vurderinger.

Et syn og skøn kan have stor betydning for retssagens afgørelse.

Isoleret bevisoptagelse

Det kan i visse tilfælde være relevant at overveje, om der skal foretages en sikring af et bevis forud for et sagsanlæg. Årsagen kan være, at man vil sikre sig beviser, inden de eventuelt går tabt. Den isolerede bevisoptagelse kan bestå i et syn og skøn, en afhøring af et vidne eller lignende.

En anden årsag til isoleret bevisoptagelse kan være at få afklaret, hvorvidt det giver mening at anlægge en retssag. Det kan således virke procesbesparende, idet man inden et anlæg af en retssag får afklaret de faktiske forhold.

Retten skal have givet tilladelse til isoleret bevisoptagelse, og det er vigtigt, at alle parter i sagen får mulighed for at varetage sine interesser bedst muligt.

Har du brug for en advokat?

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni har kontorer i Aarhus og Odder og vi kan hjælpe dig, hvis du har brug for en advokat til at føre en retssag, få lavet et testamente eller en ægtepagt, få hjælp til din byggesag, kræve erstatning ved personskade osv.