Familie og børn

Har I besluttet jer for en separation eller skilsmisse, er det vigtigt, at I ikke underskriver papirerne til Familieretshuset, før I har læst alt grundigt igennem.

Har I besluttet jer for en separation eller skilsmisse?

Har I besluttet jer for en separation eller skilsmisse, er det vigtigt, at I ikke underskriver papirerne til Familieretshuset, før I har læst alt grundigt igennem.

Når I udfylder papirerne, skal I tage stilling til, om I ønsker ægtefællebidrag, og hvem af jer der skal overtage en eventuel lejebolig.

Hvis I ikke kan blive enige om disse vilkår, kan Familieretshuset sende sagen videre til retten. Domstolene afgør herefter vilkårene for separationen eller skilsmissen.

Har I børn sammen, er det en god ide tidligt at overveje, hvor børnene skal bo fremover. Hvis I ejer bolig sammen, skal I også finde en løsning på, om én af jer skal overtage denne, eller om boligen skal sælges.

Ofte stillede spørgsmål

Separation og skillsmisse

Har I besluttet jer for en separation eller skilsmisse, er det vigtigt, at I ikke underskriver papirerne til Familieretshuset, før I har læst alt grundigt igennem.

Når I udfylder papirerne, skal I tage stilling til, om I ønsker ægtefællebidrag, og hvem af jer der skal overtage en eventuel lejebolig.

Hvis I ikke kan blive enige om disse vilkår, kan Familieretshuset sende sagen videre til retten. Domstolene afgør herefter vilkårene for separationen eller skilsmissen.

Har I børn sammen, er det en god ide tidligt at overveje, hvor børnene skal bo fremover. Hvis I ejer bolig sammen, skal I også finde en løsning på, om én af jer skal overtage denne, eller om boligen skal sælges.

Vi kan hjælpe

Vi rådgiver i sager om separation og skilsmisse, og kan hjælpe med udfyldelse af separations- og/eller skilsmisseansøgning, deltage i møde i Familieretshuset og føre sager ved domstolene.

Vi har også stor erfaring i at rådgive om forældremyndighed, bopæl, samvær og bidrag samt deling af jeres værdier.

Delingsformue eller særeje

Delingsformue

Når I gifter jer, er hovedreglen at der etableres delingsformue. Det betyder, at alt hvad I ejer ved ægteskabets indgåelse eller senere erhverver, indgår i et formuefællesskab.

Under ægteskabet har I som udgangspunkt hver især rådighed over, hvad I har indført i ægteskabet. Hvis I senere bliver skilt, skal fællesboet opgøres og deles ligeligt mellem jer.

Særeje

I bør overveje, om der er forhold i jeres økonomi som gør, at I skal vælge særeje på enkelte aktiver eller hele formuen. Særeje betyder, at aktivet ikke skal deles ved skilsmisse, men holdes uden for bodelingen. Særeje kan kun oprettes ved ægtepagt.

Særeje er især relevant, hvis én af jer ejer virksomhed, har gæld eller hvis der er stor forskel på, hvad I ejer hver især. Det kan også være, at én af jer har arvet en formue, som I ønsker at sikre med særeje.

Pensioner

Pensioner holdes som udgangspunkt udenfor delingsformue. Hvis I bliver skilt, udtager I hver især jeres egne pensioner uden at dele værdien med den anden.

Hvis I ønsker at jeres pensioner skal deles ved skilsmisse, skal I derfor oprette en ægtepagt med bestemmelse om, at pensionerne skal være delingsformue. Hvis I ikke opretter en ægtepagt, bliver pensionerne ikke delt ved skilsmisse.

Vi kan hjælpe

Vi rådgiver om formueforhold og hjælper med at sammensætte den optimale formueordning for jer ud fra jeres økonomiske forhold. Vi sørger også for oprettelse af ægtepagt og tinglysning heraf.

Ugifte samlevende

Ugifte samlevende arver ikke hinanden, og der kan let opstå problemer, hvis samlivet ophører, da I ikke har delingsformue.

Det er derfor vigtigt, at I sikrer jer selv og hinanden, hvis I ikke vil giftes.

Ugifte samlevende har ikke delingsformue

Hvis I går fra hinanden, tager I hver især, hvad I ejer. I har ikke krav på en bodeling som ægtefæller, da I ikke har delingsformue. Er der stor forskel på, hvad I hver især ejer, kan den økonomisk svage part, som måske har gået hjemme med børn eller været på deltid, stå tilbage med en meget svag økonomi.

Ved at oprette en samlivskontrakt, kan I sikre jer, at alt hvad der erhverves under samlivet, skal ejes i lige sameje.

Ejer I bolig sammen?

Overvejer I at købe bolig sammen, bør I oprette en samejeoverenskomst.

En samejeoverenskomst er en juridisk aftale, som kan løse de konfliktsituationer, der kan opstå, når I køber bolig sammen, og den kan bl.a. regulere, hvad der skal ske med et større indskud, som én af jer har betalt, og hvordan et sameje kan opsiges.

Der er i praksis mange eksempler på, at en samlever har mistet et større indskud, da indskuddet ikke var sikret i en samejeoverenskomst med den konsekvens, at en friværdi deles ligeligt mellem de samlevende. Havde parterne oprettet en samejeoverenskomst, kunne den ene part have udtaget indskuddet forlods inden den resterende friværdi blev fordelt.

Hvis samlevende ikke kan blive enige om salgsbetingelserne for salg af en fælles bolig, har vi også set mange eksempler på, at en bolig er endt på tvangsauktion eller frivillig auktion på grund af uenighed. Havde parterne haft en samejeoverenskomst, kunne boligen have været solgt hurtigt og effektivt via en ejendomsmægler.

Testamente

Ugifte samlevende arver ikke hinanden. Det betyder, at arv efter jer vil blive fordelt mellem jeres slægtsarvinger (f.eks. børn, forældre, bedsteforældre).

I har mulighed for at oprette et udvidet samlevertestamente, således at I langt hen af vejen kan opnå samme arveret som ægtefæller. Det er en betingelse, at I har boet sammen de sidste 2 år eller venter eller har et fælles barn.

Hvis I ikke opretter et udvidet samlevertestamente, arver I ikke jeres samlever, uanset at I opfylder betingelserne for at oprette testamentet. Det er derfor vigtigt, at I kontakter en advokat for at få klarlagt, hvordan I sikrer hinanden bedst muligt.

Pensioner

En efterlevende samlever er i de fleste tilfælde automatisk begunstiget til at modtage en forsikringssum eller pensionssum i tilfælde af den andens død, hvis I har haft fælles bopæl i de sidste 2 år.

I bør kontakte jeres forsikrings- og/eller pensionsselskab for at sikre jer, at I er indsat som begunstiget på jeres pensioner. Hvis I ikke ønsker, at jeres samlever skal begunstiges, skal I aktivt indsætte en anden, idet samleveren ellers vil arve jeres pensioner og forsikringer.

Vi kan hjælpe

Vi rådgiver om ugifte samlevendes retsstilling og kan hjælpe med oprettelse af udvidet samlevertestamente, samlivskontrakter og samejeoverenskomster.

Vi har også stor erfaring med at hjælpe i sager om samlivsophævelse. Hvis I ikke har oprettet en samlivskontrakt, og ønsker I efterfølgende at gøre krav gældende mod én tidligere samlever, kan vi rådgive om jeres muligheder for at søge kompensation samt føre sagen i retten.

Bodeling

Når I skal separeres eller skilles, ophører jeres formuefællesskab og der skal ske en bodeling – medmindre der er oprettet ægtepagt om særeje.

Udgangspunktet for bodelingen i forbindelse med separation/skilsmisse er, at I skal dele den formue, som I hver især har pr. ophørsdagen (den dag, hvor Familieretshuset modtager anmodning om separation/skilsmisse). I kan imidlertid aftale at anvende en anden ophørsdato. De aktiver og passiver, som I hver især ejer pr. ophørsdagen, indgår dermed i bodelingen.

Når I skal foretage en bodeling i forbindelse med separationen/skilsmissen, opgør I, hvad I hver især ejer – jeres såkaldte bodele. Er en bodel positiv, deles den ligeligt mellem jer. Er den negativ, foretages der ingen deling.

Det er vores klare anbefaling, at I med hjælp fra en skilsmisseadvokat får udarbejdet en bodelingsoverenskomst, der sammen med en boopgørelse viser, hvordan I deler jeres aktiver og passiver.

Bodelingsoverenskomsten skal underskrives af begge parter og sikrer, at aftalen om bodeling ved separation/skilsmisse er bindende og at I således undgår uoverensstemmelser på et senere tidspunkt.

Delingsformue eller særeje

Afgiftsfri gave

Forældre og bedsteforældre har hvert år mulighed for hver især at at forære deres børn gaver afgiftsfrit på op til 65.700 kr. (2019 beløb). Muligheden er en gensidig ret, så børnene kan også give afgiftsfrie gaver den anden vej, mens søskende ikke kan give hinanden gaver uden beskatning. Det er også muligt at give afgiftsfrie gaver til stedbørn og svigerbørn.
Gives der gaver for et højere beløb, skal der mellem forældre, bedsteforældre og børn betales gaveafgift på 15 % af det beløb, som overstiger det skattefrie gavebeløb.

Gaver mellem søskende beskattes med almindelig indkomstbeskatning.

Gaver mellem ægtefæller

Gaver mellem ægtefæller skal som udgangspunkt tinglyses ved ægtepagt, for at gaven er gyldig. Baggrunden for reglen er en beskyttelse af eventuelle kreditorer og arvinger, således at ægtefæller ikke spekulerer i at flytte aktiver mellem sig for at undgå betaling til kreditorer eller arvinger.

Det er dog muligt at give sædvanlige gaver til din ægtefælle uden ægtepagt, hvis gavens værdi ikke står i misforhold til jeres almindelige økonomi. Det er en helt konkret vurdering som afgøres ud fra de økonomiske forhold på gavetidspunktet.

Overdragelse af fast ejendom

Det kan give god mening at overdrage sommerhuset til børn eller børnebørn. Herved kan I lade næste generation påtage sig opgaven med at holde sommerhuset og læne jer tilbage og nyde besøgene i huset hos familien. Samtidig kan en overdragelse ske til en fordelagtig pris og på lempelige vilkår – uden at der udløses gaveafgift.

Hvis I ønsker at overdrage f.eks. et sommerhus til jeres børn kan dette gøres ved, at en del af overdragelsessummen afvikles straks ved at give en afgiftsfri gave på op til 65.700 kr. (2019 beløb). Til dækning af restkøbesummen kan der udstedes et rente- og afdragsfrit gældsbrev. Næste gang I giver en afgiftefri gave, kan dette beløb anvendes til at nedskrive gældsbrevet. Fortsætter I med at give afgiftsfrie gaver i flere år, vil gældsbrevet til sidst være indfriet.

Overdragelse af sommerhuset til jeres børn kan ske på favorable vilkår, da det er muligt at fastsætte overdragelsessummen til 15 % under den offentlige ejendomsvurdering.

Vi kan hjælpe

Vi rådgiver om lån og gaver i og udenfor familieforhold, og vi kan hjælpe med at udarbejde en plan for det mest optimale generationsskifte.

Forældremyndighed

Hvis I ikke længere ønsker at bo sammen og har fællesbørn, vil I som hovedregel fortsat have fælles forældremyndighed over jeres fællesbørn. Fælles forældremyndighed betyder, at I sammen skal drage omsorg for barnet. I skal desuden være enige om væsentlige beslutninger vedrørende barnet.

Hvis I er enige om, at den fælles forældremyndighed skal ophøre, og at den ene af jer fremover skal have forældremyndigheden alene, skal dette anmeldes til Familieretshuset.

Er I uenige om hvorvidt den fælles forældremyndighed skal fortsætte eller ej, kan I rette henvendelse til Familieretshuset. I vil herefter blive indkaldt til et vejledningsmøde, hvor Familieretshuset vil forsøge at hjælpe jer med at finde en løsning.

Kan I fortsat ikke blive enige, overgår sagen til retten, som træffer endelig afgørelse. Retten kan kun ophæve den fælles forældremyndighed, hvis der er grund til at antage, at I ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste.

Vi kan hjælpe

Vi rådgiver om forældremyndighed ud fra en vurdering af, hvad der er bedst for barnet. Vi deltager i møder i Familieretshuset og sager for domstolene.

Bopæl, samvær og bidrag

Der er mange overvejelser, hvis du ikke længere ønsker at bo sammen med dit barns anden forælder. Spørgsmål om fælles forældremyndighed, bopæl og samvær skal besvares ud fra, hvad der er bedst for dit barn.

Vi hjælper dig på vej i denne svære proces, og vi har stor erfaring i at håndtere disse følsomme sager med fokus på dit barns bedste.

Vores erfarne familieadvokater rådgiver også om bidragsspørgsmål, og vi kan hjælpe med at ansøge Familieretshuset om forhøjelse eller nedsættelse af bidrag.

Du er altid velkommen til at kontakt os for en uforpligtende og gratis vurdering af, om vi kan hjælpe dig.

Bopæl

Hvis I fortsat har fælles forældremyndighed, men ikke længere bor sammen, skal I aftale hvem af jer, der skal have bopælen over fællesbørn.

Bopælsforælderen er den, der træffer de daglige beslutninger for barnet. I skal fortsat være enige om større beslutninger om barnet, eksempelvis valg af skole, risikobetonede sportsaktiviteter, konfirmation eller ej, efterskoleophold og sygdomsbehandling.

Er I uenige om, hvem der skal være bopælsforælder, kan I rette henvendelse til Familieretshuset. I vil herefter blive indkaldt til et vejledningsmøde, hvor Familieretshuset vil forsøge at hjælpe jer med at finde en løsning.

Kan I fortsat ikke blive enige overgår sagen til retten, som træffer endelig afgørelse.

Samvær

Et barn har ret til samvær med den forælder, som barnet ikke bor hos. I har et fælles ansvar for at sørge for, at barnet ser jer begge.

Hvis I ikke kan blive enige om en samværsordning, kan I anmode Familieretshuset om hjælp. I vil herefter blive indkaldt til et vejledningsmøde, hvor Familieretshuset vil forsøge at hjælpe jer med at finde en løsning.

Kan I fortsat ikke blive enige, vil Familieretshuset træffe afgørelse ud fra hvad der er bedst for barnet. Familieretshusets afgørelse kan videresendes til Familieretten.

I kan også anmode Familieretshuset om hjælp til at ændre en eksisterende ordning, hvis der er ændrede forhold som gør, at det er bedst for barnet, at samværet ændres.

Bidrag

I har som forældre pligt til at forsørge jeres barn.

Den af jer som ikke bor sammen med barnet, kan opfylde forsørgelsespligten ved at betale børnebidrag til den anden forælder eller ved at betale nogle af de daglige udgifter til barnet. Det kan f.eks. være udgifter til skole og pasning, tøj og sko, fritidsaktiviteter, lommepenge, mobil og lignende.

Hvis en af jer ikke opfylder sin forsørgelsespligt kan Familieretshuset fastsætte børnebidrag. I vurderingen tages højde for, hvor meget barnet opholder sig hos hver af jer.

Hvis du mener, at du betaler for meget i børnebidrag, er det også muligt at søge Familieretshuset om at nedsætte bidragets størrelse.

Vi kan hjælpe

Vi rådgiver om bopæl og samvær ud fra en vurdering af, hvad der er bedst for barnet. Vi deltager også i møder i Familieretshuset og kan hjælpe med at klage over en afgørelse.

Derudover rådgiver vi om børnebidrag, og kan hjælpe dig med at ansøge om børnebidrag eller nedsættelse af et fastsat børnebidrag.

Hvem har ret til boligen?

Skal I separeres eller skilles, er det vigtigt at få afklaret, om én af jer skal blive boende i jeres fælles bolig, eller om den skal opsiges eller sælges.

Kan I ikke blive enige om, hvem af jer, der skal overtage en lejebolig, afgør domstolene, hvem der skal overtage lejemålet. Ved afgørelsen lægges blandt andet vægt på jeres tilknytning til boligen, området, børns bopæl, arbejde mv.

Hvis I bor i egen bolig, skal I som udgangspunkt selv beslutte, om én af jer skal overtage boligen, eller om den skal sælges.

Kan I ikke blive enige, er det muligt at søge skifteretten om hjælp.

Vi kan hjælpe med at afklare jeres boligspørgsmål, uanset om I bor til leje eller ejerbolig – og vi rådgiver også ugifte samlevende om boligspørgsmål.

Har i styr på ægtepagten?

Er der stor forskel på din og din ægtefælles formue, eller er du i gang med at starte selvstændig virksomhed, kan der være mange gode grunde til at oprette en ægtepagt om særeje.

En ægtepagt om særeje betyder, at de aktiver, som er nævnt i ægtepagten, ikke skal deles med din ægtefælle, hvis I senere skal skilles. Det er også muligt at oprette særeje, som heller ikke skal deles med din ægtefælle, hvis du dør.

Det er vigtigt, at du og din ægtefælle taler åbent om formue og økonomi, således at I er helt enige om, hvordan I ønsker at blive stillet økonomisk i tilfælde af skilsmisse og død. Det giver tryghed i ægteskabet, at der er klarhed om økonomien.

Det er vigtigt, at I ikke opretter en ægtepagt om særeje uden først at tale med en advokat, da I herved kan risikere at oprette en anden særejeform end tilsigtet.

Vi rådgiver om særejeformer og konsekvenserne heraf.

Priser

Honorarudgiften for advokatbistand i forbindelse med dødsbobehandling vil blive beregnet med udgangspunkt i det tidsforbrug, der anvendes på bobehandlingen. Honoraret indgår som et passiv i boregnskabet og kan fradrages, inden boafgiften beregnes.

Du er altid velkommen til at kontakte os og få et overslag over, hvad vores rådgivning vil koste.

På nedenstående ydelser har vi som udgangspunkt faste priser.

Testamente, fra 4.500 kr.

Børnetestamente, fra 2.000 kr.

Priserne er angivet inkl. moms, men ekskl. eventuelle gebyrer, herunder tinglysningsgebyr, gebyr til notar mv.

Der er tale om “fra” priser med udgangspunkt i f.eks. oprettelse af et simpelt testamente. Honorar beregnes efter vores almindelige forretningsbetingelser, medmindre der aftales en fast pris.

Når i ejer bolig sammen

Er I ugifte samlevende og ved at købe ny bolig, bør I overveje at oprette en samejeoverenskomst.

En samejeoverenskomst er en juridisk aftale, som kan løse de konfliktsituationer, der kan opstå, når I køber bolig sammen.

Hvis I ikke har oprettet en samejeoverenskomst, er der ingen juridiske regler, der bestemmer, hvem af jer, der kan blive boende i boligen, eller om den skal sælges, hvis I går fra hinanden.

Hvis din tidligere samlever nægter at medvirke til et salg, er konsekvensen, at boligen ikke kan sælges. Det betyder, at du er bundet til boligen og derfor skal fortsætte med at betale halvdelen af udgifterne, uanset at du er fraflyttet og formentlig har udgifter til en ny bolig. Betaler din tidligere samlever ikke sin andel af udgifterne, og kan du ikke betale, kan boligen ende på tvangsauktion. Herved risikerer I at miste mange penge og stå tilbage med en stor gæld og store advokatomkostninger.

Hvis din tidligere samlever fortsætter med at betale udgifterne til boligen, kan du begære frivillig auktion. En frivillig auktion er dyr og besværlig, og I risikerer også her at stå tilbage med en stor gæld samt store advokatomkostninger.

Det kan således blive dyrt for jer ikke at have en samejeoverenskomst, der regulerer, hvad der skal ske, hvis I går fra hinanden.

Vi rådgiver samlevende om konsekvenserne af papirløst samliv og hjælper med at oprette samejeoverenskomster.

Vi kan hjælpe

Vi rådgiver i sager om separation og skilsmisse, og kan hjælpe med udfyldelse af separations- og/eller skilsmisseansøgning, deltage i møde i Familieretshuset og føre sager ved domstolene.

Vi har også stor erfaring i at rådgive om forældremyndighed, bopæl, samvær og bidrag samt deling af jeres værdier.

Har du brug for en advokat?

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni har kontorer i Aarhus og Odder og vi kan hjælpe dig, hvis du har brug for en advokat til at føre en retssag, få lavet et testamente eller en ægtepagt, få hjælp til din byggesag, kræve erstatning ved personskade osv.