Sælgerrådgivning

Når du skal sælge din bolig, har du brug for uafhængig og seriøs rådgivning. Som din boligadvokat, har vi har stor erfaring inden for rådgivning ved salg af bolig - og vi kan tilbyde konkurrencedygtige priser.

Du kan vælge at lade os hjælpe dig med alle led i bolighandlen – vi påtager os dog ikke selve salgsarbejdet.

Som din boligadvokat kan vi besigtige din bolig, herunder komme med en prisvurdering, forhandling af formidlingsaftale med ejendomsmægler, bistand til ”selvsalg” og i den forbindelse prisforhandlinger med en eventuel køber osv.

Hvis du imidlertid kun har brug hjælp i mere begrænset omfang, kan dette naturligvis også aftales.

Nedenfor kan du læse mere om det, vi som boligadovkater kan hjælpe med: en slags tjekliste.

Begynd med at kontakte os - så kan du få et tilbud på, hvad vi som specialiserede boligadvokater kan hjælpe dig med!

Boligen skal sættes til salg

Hvis du har truffet beslutningen om at sælge, skal der i første omgang findes en køber.

Vi kan rådgive dig om fordele og ulemper ved at benytte forskellige salgskanaler, f.eks. salg gennem ejendomsmægler, ”sælg selv-metoden” - eventuelt med bistand fra os osv.

Hvis du vælger at benytte en ejendomsmægler kan vi gennemgå et udkast til formidlingsaftale med henblik på at sikre, at vilkårene er rimelige for dig som sælger. Vi ser blandt andet se på aftalens varighed, rimeligheden af den foreliggende plan for markedsføring af boligen, ejendomsmæglerens salær m.m.

Boligens pris

Vi kan rådgive dig om, til hvilken pris din bolig realistisk kan sælges.

I en sådan situation kan vi udnytte vores lokalkendskab, viden om tidligere ejendomshandler og de foreliggende oplysninger om den konkrete ejendoms størrelse, vedligeholdelsestilstand osv.

Hvis du ønsker det, kan vores rådgivning om prisen ske på grundlag af en besigtigelse af boligen.

Finansiering

Vi kan rådgive dig om, med hvilke finansieringsforslag ejendommen skal udbydes og om den mest fordelagtige indfrielsesmetode for eventuelt indestående pantehæftelser, som ikke skal overtages af køberen.

Som boligadvokat informerer vi dig tillige om muligheden for at kurssikre din indfrielse, hvilket kan give dig sikkerhed for dit provenu ved salg af ejendommen.

Det er værd at vide, at vi som boligadvokater ikke må modtage provisioner fra eksempelvis pengeinstitutter, realkreditinstitutter, pantebrevsselskaber og forsikringsselskaber. Derfor kan vi altid give dig et helt uvildigt råd om den bedste løsning.

Kurssikring

I vores rådgivning klarlægger vi, om du i forbindelse med handlen bærer en kursrisiko.

Tilstandsrapport og ejerskifteforsikring

Som boligadvokater vejleder vi dig grundigt om reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., herunder om fordelene og ulemperne ved at fremlægge tilstandsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring.

Såfremt du ønsker det, sørger vi for, at de nødvendige dokumenter udarbejdes eller indhentes og giver en vurdering af betydningen heraf ved salgsplanlægningen.

Energimærke og energiplan

Vores rådgivning omfatter vejledning om de pligter du har som boligsælger efter reglerne for energimærkning og energiplan efter den særlige lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger.

Købers fortrydelsesret

Som din boligadvokat vil vi også vejlede dig om reglerne om køberens fortrydelsesret efter lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Loyal oplysningspligt

Som sælger har du en loyal oplysningspligt overfor køber.

Den loyale oplysningspligt indebærer, at du som sælger altid skal fortælle alt, hvad du ved om husets tilstand for at undgå problemer senere.

Som din boligadvokat hjælper vi dig med at opfylde din loyale oplysningspligt med hensyn til din boligs forhold.

Skattemæssige forhold

Som din boligadvokat afklarer vi det skatte- og afgiftsmæssige forhold ved et salg af bolig, herunder hvorvidt en avance er skattepligtig.

Købsaftalens indgåelse

Som din boligadvokat bistår vi med udarbejdelse af købsaftale eller gennemgår et udkast hertil fra mægleren eller køberen. Vi gennemgår også de mange bilag og det med småt med henblik på at sikre, at købsaftalen er udformet på en betryggende måde for dig.

Købsaftalen kan gøres betinget af advokatforbehold, hvilket vi naturligvis vil rådgive dig om.

Hvis du ønsker det, kan vi som specialiserede boligadvokater deltage i forhandlingerne med køberen om den nærmere udformning af købsaftalen.

Økonomisk opgørelse

Når købsaftalen er indgået, er der nogle forholdsregler, som skal iagttages.

Som din boligadvokat sikrer vi, at skødet udfærdiges og ekspederes korrekt, herunder at der ikke gives endeligt skøde, før køberen har opfyldt sine forpligtelser.

Som din boligadvokat sikrer vi også, at gældsovertagelsen m.v. ekspederes korrekt, således at du bliver frigjort for forpligtelser, der påhviler dig efter skæringsdagen.

Som din boligadvokar sørger vi for, at handlens ekspeditioner sker så praktisk og omkostningsbesparende som muligt.

Andre spørgsmål

Ændring af boligforhold kan ofte være en meget god anledning til at vurdere om du har sikret dig selv og din famlie godt nok økonomisk. Mange vælger at leve "papirløst" og har børn fra et tidligere forhold. Dette kan gøre det ekstra nødvendigt at få klarlagt, hvad der skal ske, såfremt uheldet er ude.

Vores rådgivning vil omfatte sådanne forhold - og det er værd at bemærke, at vores priser på at få lavet et testamente, en ægtepagt, en lejekontrakt, en samejekontrakt osv. er lavere, når du samtidig bruger os som din boligadvokat.

Faglig kvalitet

Når du vælger at bruge os som din boligadvokat kan du være sikker på, at få en rådgivning og bistand, som svarer til højeste faglige standard.