Nyheder

Pligt til registrering

Pligt til registrering

For at øge gennemsigtigheden af ejerstrukturerne i danske virksomheder er der 23. maj 2017 indført regler, der skal sikre registrering af reelle ejere af selskaber, fonde og virksomheder mv. (lov nr. 262/2016).

Senest den 1. december 2017 skal de eksisterende virksomheder registrere de reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen.

Registeret får betydning for mange virksomheder, og det kan være et ganske omfattende arbejde at opfylde de nye krav om indsamling, registrering og opbevaring af oplysningerne om de reelle ejere.

Reglerne omfatter aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksætterselskaber, partnerselskaber, interessentskaber, kommanditselskaber, de fleste erhvervsdrivende foreninger og fonde, andelsselskaber og en række forskellige finansielle virksomhedstyper.

De reelle ejere er altid fysiske personer og der gælder en formodningsregel om, at en fysisk person er reel ejer, hvis personen direkte eller indirekte - eventuelt gennem en eller flere dattervirksomheder - ejer eller kontrollerer mere end 25 % af ejerandelene i et selskab. Definitionen på en reel ejer er dog meget bred, og formodningsreglen er alene en indikation på reelt ejerskab. Herudover kan en ret til at udpege flertallet af medlemmer af selskabets ledelse også medføre et reelt ejerskab, såfremt en sådan bygger på et retskrav, der følger af selskabets vedtægter, en ejeraftale eller lign.

Virksomheder, der er forpligtet til at registrere oplysninger om reelle ejere, skal gøre dette hurtigst muligt efter, at virksomheden er blevet bekendt med ejerskabet - og virksomheden har pligt til at sørge for, at oplysningerne opbevares i fem år efter ejerskabets ophør. Pligten omfatter også løbende vedligeholdelse af oplysningerne - minimum een gang pr. år.

Manglende overholdelse af pligten vil kunne medføre bødestraf.

Kontakt os for hjælp til at overholde reglerne om registrering af de reelle ejerforhold.