Menu

Generationsskifte

Et generationsskifte er når en virksomhed eller et selskab bliver overdraget til den næste generation i ejerens familie, eller til medarbejdere. En overdragelse kan bl.a. ske ved succession, hvilket betyder at den nye ejer overtager den tidligere ejers skattemæssige forpligtelser. Det er altid en god idé at søge professionel rådgivning i god tid og inden et generationsskifte gennemføres for at få den optimale løsning.

Undgå beskatning ved et generationsskifte

Der er forskellige muligheder for at du kan undgå at betale skat som sælger af en virksomhed, herunder har du mulighed for at benytte skattemæssig succession, hvis der overdrages til:

  • Børn, svigerbørn, børnebørn eller
  • En nær medarbejder

Andre familiemedlemmer end de nævnte kan benytte sig af successionsmuligheden via reglen om nære medarbejdere. Muligheden for skattemæssig succession kan benyttes både ved virksomheder der ejes personligt og selskaber.

Successionsmuligheden medfører at køber overtager dine skatteforpligtelser, og dermed skal køberen betale den skat af handlen du som sælger ellers skulle have betalt.

Muligheden kan ved salg til familie også kombineres med, at en del af købesummen erstattes med en gave, som bliver beskattet væsentligt anderledes end ved et direkte salg. Ved salg til en medarbejder gives der typisk et prisnedslag som kompensation for de skattebyrder der påtages ved generationsskiftet.

Successionsmuligheden kan ikke bruges ved salg til 3. mand - en fremmed/ikke-nærtstående person, men der er dog stadig mulighed for at slippe for at betale skat af salget hvis virksomheden drives i et selskab som ejes af et holdingselskab. Se evt. mere om salg af virksomheder til 3. mand under afsnittet om ”Salg af virksomhed”.

Værdiansættelse ved generationsskifte

Værdiansættelsen af din virksomhed i forbindelse med generationsskiftet kan godt være svær. Især hvis virksomheden skal overtages af børn eller børnebørn, da salgsprisen i det tilfælde ofte ikke vil/skal afspejle den faktiske værdi. Der er dog retningslinjer for beregning af forskellige værdier, hvilke SKAT også vil kigge på for at vurdere om transaktionen er sket til markedsværdi.

Der er forskellige måder du kan påvirke værdien af din virksomhed inden et generationsskifte, og derved også handelsværdien – altså uden at det er en omgåelse af SKAT’s retningslinjer:

  • Er virksomheden kapitaltung kan det være en god idé at mindske kapitalen og dermed sænke værdien af virksomheden,
  • Aktiviteter den nye ejer ikke ønsker at fortsætte kan lukkes, eller spaltes fra, inden generationsskiftet startes,
  • Ved flere forskellige kommende ejere, kan virksomheden spaltes i forskellige virksomheder som kan overtages hver især,
  • Generationsskiftet kan også gennemføres som et køb af aktiver i virksomheden, hvorved du som sælger stadig ejer virksomheden, og summen der kommer fra salget vil blive i virksomheden. Den personlige beskatning ved salget undgås/mindskes, og værdien der skal beskattes er yderligere mindre, da det kun er nogle af virksomhedens aktiver der skifter hænder.

Søg under alle omstændigheder rådgivning før du går i gang, da der kan være muligheder som ikke er vurderet tilstrækkeligt, og den optimale løsning bliver måske ikke den der vælges.

Finansiering i sammenhæng med et generationsskifte

Der er mange forskellige måder at finansiere et generationsskifte, både mht. købesum, og beskatningen. Det kan være ved gave, rente og afdragsfrit gældsbrev fra barn/barnebarn, afdragsordninger, skattemæssig succession, opdeling i aktieklasser, hvor den nye ejer køber B aktierne til en lav værdi, m.fl.

Hvilken måde der er den bedste og hvilken måde der kan lade sig gøre, afhænger af den enkelte situation og bl.a. virksomhedsformen. Vi kan rådgive dig om dine muligheder og hjælpe med at finde den løsning som gavner både dig og andre parter mest muligt.

Generationsskifte gennemføres typisk på et langt mere uformelt plan, og vi tilpasser selvfølgelig vores rådgivning til din situation, og du får dermed altid den rådgivning som er nødvendig

– ikke mere, ikke mindre.