Menu

Stiftelse af selskab

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni har stor erfaring og ekspertise indenfor selskabsretten, hvor vi yder bistand inden for alle selskabsretlige forhold - herunder vedrørende 

· Valg af selskabsform og selskabskonstruktion
· Selskabsstiftelse
· Kapitalforhøjelse og -nedsættelse
· Omdannelse, fusion og spaltning
· Deltagelse i generalforsamlinger og bestyrelser

De mest almindelige selskabsformer

Iværksætterselskab - IVS

Et iværksætterselskab er i praksis et anpartsselskab, der er i gang med at opbygge sin kapital gennem selskabets drift.

Iværksættere kan stifte selskabet for én krone og derefter opbygge selskabskapitalen ved at opspare 25 pct. af årets overskud i en særlig reserve, indtil selskabskapitalen og den særlige reserve samlet udgør mindst 50.000 kr.

Selskabet kan udbetale udbytte, når selskabskapitalen og reserven udgør 50.000 kr. Når selskabskapitalen og den særlige reserve udgør 50.000 kr., kan selskabet omregistreres til et ”almindeligt” anpartsselskab.

Priser

Vort salær afregnes i henhold til vore almindelige forretningsbetingelser.

Salær for stiftelse og registrering af et iværksætterselskab, hvor kapitalen indskydes kontant, vil typisk beløbe sig til 3.500 kr. ekskl. moms. Gebyr til Erhvervsstyrelsen udgør 670 kr. 

Læs mere om vores iværksætterpakke, hvor du udover et selskab også får 1 1/2 times rådgivning med i prisen. 

Anpartsselskab - ApS

Vælger du at stifte et anpartsselskab sørger vi for udarbejdelse af alle nødvendige selskabsretlige dokumenter, så som stiftelsesdokumenter, vedtægter, ejerbog samt eventuelt forretningsorden for bestyrelse og direktion m.m. og rådgiver om krav til revision m.m. 

Selskabskapitalen udgør min. 50.000 kr. 

Vi sikrer også, at dit nystiftede selskab registreres hos de relevante myndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen og Skat, og såfremt du ønsker det foretager vi registrering for moms og som arbejdsgiver. 

Hvis I er flere, der ønsker at deltage som kapitalejere i selskabet anbefaler vi, at I får udarbejdet en individuelt tilpasset ejeraftale. Med en ejeraftale kan I være sikre på, hvorledes I skal forholde jer i fremtiden, både i relation til f.eks. udlodning af udbytte og udtræden, salg og køb af kapitalandele og så videre. 

Du kan læse mere om ejeraftaler her.

Såfremt du ønsker etablering af et holdingselskab hjælper vi også med det.

Du kan læse mere om holdingselskaber her.

Priser

Vort salær afregnes i henhold til vore almindelige forretningsbetingelser.

Salær for stiftelse og registrering af et anpartsselskab, hvor kapitalen indskydes kontant, vil typisk beløbe sig til 3.500 kr. ekskl. moms. Gebyr til Erhvervsstyrelsen udgør 670 kr. 

Læs mere om vores iværksætterpakke, hvor du udover et selskab også får 1 1/2 times rådgivning med i prisen. 

Aktieselskab - A/S

Vælger du at stifte et aktieselskab sørger vi for udarbejdelse af alle nødvendige selskabsretlige dokumenter, så som stiftelsesdokumenter, vedtægter, ejerbog, forretningsorden for bestyrelse og evt. direktion m.m. 

Selskabskapitalen udgør min. 500.000 kr. 

Vi sikrer også, at dit nystiftede selskab registreres hos de relevante myndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen og SKAT, og såfremt du ønsker det foretager vi registrering for moms og som arbejdsgiver. 

Hvis I er flere, der ønsker at deltage som kapitalejere i selskabet anbefaler vi, at I får udarbejdet en individuelt tilpasset ejeraftale. Med en ejeraftale kan I være sikre på, hvorledes I skal forholde jer i fremtiden, både i relation til f.eks. udlodning af udbytte og udtræden, salg og køb af kapitalandele og så videre. 

Du kan læse mere om ejeraftaler her.

Såfremt du ønsker etablering af et holdingselskab hjælper vi også med det.

Du kan læse mere om holdingselskaber her.

Priser

Vort salær afregnes i henhold til vore almindelige forretningsbetingelser.

Salær for stiftelse og registrering af et aktieselskab, hvor kapitalen indskydes kontant, vil typisk beløbe sig til 4.000 kr. ekskl. moms. Gebyr til Erhvervsstyrelsen udgør 670 kr. 

Læs mere om vores iværksætterpakke, hvor du udover et selskab også får 1 1/2 times rådgivning med i prisen. 

Kommanditselskab

Et kommanditselskab består af en komplementar og en eller flere kommanditister. Komplementaren, hæfter med hele sin formue, mens kommanditisterne alene hæfter med deres indskud for kommanditselskabets forpligtelser.

Både kommanditisten og komplementarerne kan være fysiske personer eller selskaber, som f.eks. aktie- og anpartsselskaber. Komplementar og kommanditist kan dog ikke være en og samme person / selskab.

Kommanditselskabet anvendes ofte i virksomheder, hvor nogle i virksomheden er mere aktive end andre således, at den aktive selskabsdeltager er komplementar, og de mere passive selskabsdeltagere er kommanditister.

Der findes der ikke nogen særlig lovgivning om kommanditselskaber. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og selskabsloven indeholder nogle få bestemmelser om kommanditselskaber.

Hvis komplementarerne er et aktie- eller anpartsselskab, partnerselskab eller lignende skal kommanditselskabet registreres og aflægge årsregnskab mv.

Priser

Vort salær afregnes i henhold til vore almindelige forretningsbetingelser.

Salær for stiftelse og registrering af et kommanditselskab, vil typisk beløbe sig til 5.000 kr. ekskl. moms. Gebyr til Erhvervsstyrelsen udgør 670 kr. 

Partnerselskab - P/S

Et partnerselskab er et selskab, som driver erhvervsvirksomhed i kommanditselskabsform, og hvor kommanditisten er et aktieselskab. 

Et partnerselskab er udførligt reguleret med faste strukturer for vedtægter, bestyrelse, minoritetsbeskyttelse, kapitalforhold mv. For iværksætteren/stifteren kan et partnerselskab være interessant, da stifteren/iværksætteren kan undgå at miste kontrollen med selskabet, selvom stifteren/iværksætteren kun i begrænset omfang indskyder kapital i selskabet.

Skatteretligt anses et partnerselskab som et kommanditselskab, hvilket betyder, at partnerselskabet ikke betaler skat. Skattepligt og fradragsret påhviler/tilkommer den enkelte deltager, dvs. at både komplementarer og kommanditaktionærer beskattes dermed personligt af deres andel af selskabets resultater.

Et partnerselskab adskiller sig fra et kommanditselskab ved at selskabet skal have en fast kapital, og selskabskapitalen altid skal være fuldt indbetalt ved selskabets stiftelse. Herudover har partnerselskabet en struktur, der svarer til strukturen i et aktieselskab.

Priser

Vort salær afregnes i henhold til vore almindelige forretningsbetingelser.

Salær for stiftelse og registrering af et partnerselskab, hvor kapitalen indskydes kontant, vil typisk beløbe sig til 7.000 kr. ekskl. moms. Gebyr til Erhvervsstyrelsen udgør 670 kr. 

Holdingselskab

Et holdingselskab er typisk et aktie- eller anpartsselskab, hvor aktiviteten kun består i at ejer aktier eller anparter i et eller flere andre selskaber. Disse selskaber kaldes ofte driftsselskaber. Afhængig af ejerforholdene kan der være tale om datterselskaber, hvor holdingselskabet fungerer som moderselskab. 

Etablering af et holdingselskab kan være en forretningsmæssig og skattemæssig fordelagtig måde at organisere sig selskabsretligt på - både for nystartede og for velkonsoliderede virksomheder.

Fordele ved holdingselskaber

Ønsker du at begrænse den økonomiske risiko ved drive et selskab og overføre et overskud (spare op i et andet selskab), kan du etablere en holdingkonstruktion. Dermed kan dit holdingselskab fungere som en pengetank, hvilket skyldes at et holdingselskab, der ejer mere end 10 % af kapitalandelene i et selskab, skattefrit kan modtage udbytte fra selskabet.

Gennem etablering af en holdingstruktur kan der ikke alene ske en begrænsning af de økonomiske risici, men også en opdeling af forskellige grene af den samlede virksomhed med forskellige risikoprofiler. Herved kan et eventuelt senere frasalg af en del af virksomhed gøres lettere. 

En holdingstruktur kan også gøre det nemmere at indgå i nye samarbejder, tiltrække kapital, fusionere, opkøbe nye virksomheder, indlemme ledende medarbejdere i ejerkredsen, forberede generationsskifte og så videre.

Er der flere ejere af driftsselskabet kan det også være en fordel at ejerne etablere holdingselskaber, således at uenighed om udlodning af udbytte kan undgås. Udlodning til et holdingselskab kan ske uden betaling af skat og de enkelte ejere af holdingselskaberne kan herefter selv beslutte, hvorledes udbytte skal udloddes fra deres respektive holdingselskaber. 

Revisionspligt

Det er ikke længere et krav, at der skal ske revision af regnskaberne i holdingselskaber. Revisionspligten er således bortfaldet i 2013 såfremt selskabet ikke i 2 på hinanden følgende år forventes at overskride nogle grænseværdier i forhold til balancesum, nettoomsætning og antal ansatte. 

I 2013 er grænserne en balancesum på 4 millioner kr., en nettoomsætning på 8 millioner kr. og 12 fuldtidsansatte. 

Etablering af holdingstruktur

Ofte vil der allerede ved stiftelsen af driftsselskabet (f.eks. et anpartsselskab eller et aktieselskab) ske samtidig stiftelse af et holdingselskab. Holdingselskabets midler vil efter stiftelsen kunne anvendes som kapitalindskud i driftsselskabet. Hermed minimeres kapitalkravene til etableringen til alene og ”merprisen” for holdingselskabet udgøres således alene af omkostningerne til selve stiftelsen. 

Et holdingselskab behøver ikke blive stiftet ved kontantindskud eller køb af kapitalandele, idet etablering kan ske ved såkaldt aktie eller anpartsombytning. Denne ombytning kan ske skattefrit. Du kan læse mere om aktieombytning her.

Priser

Vort salær afregnes i henhold til vore almindelige forretningsbetingelser.

Salær for stiftelse og registrering af et anpartsselskab som holdingselskab, hvor kapitalen indskydes kontant, hvor der efterfølgende sker stiftelse af driftsselskab, vil typisk beløbe sig til 3.000 kr. ekskl. moms. Gebyr til Erhvervsstyrelsen udgør 670 kr. 

Salær for stiftelse og registrering af et aktieselskab som holdingselskab, hvor kapitalen indskydes kontant, hvor der efterfølgende sker stiftelse af driftsselskab, vil typisk beløbe sig til 3.500 kr. ekskl. moms. Gebyr til Erhvervsstyrelsen udgør 670 kr.