Menu

Opløsning

Et selskab kan som udgangspunktet opløses på 3 forskellige måder. 

  1. Betalingserklæring
  2. Likvidation (solvent)
  3. Tvangsopløsning

Udover ovennævnte måder kan et selskab ophøre ved fusion, spaltning eller konkurs (insolvent likvidation).

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni rådgiver om opløsning af selskaber, og du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til betalingserklæring, likvidation eller tvangsopløsning. 

Betalingserklæring

Hvis kapitalerne erklærer at al gæld er betalt og at virksomheden er opløst, kan selskabet opløses ved udstedelse af en såkaldt betalingserklæring, der indsendes til Erhvervsstyrelsen. 

Sammen med erklæringen skal vedlægges en erklæring fra Skat om, at der ikke længere eksisterer skatte- eller afgiftskrav i forhold til selskabet.

Hvis det senere viser sig, at der var ubetalt gæld hæfter kapitalejerne personligt og solidarisk for denne gæld. 

Likvidation 

Beslutning om et selskabs likvidation kan træffes af generalforsamlingen. Samtidig med beslutningen udpeges en likvidator, der skal stå for at afhænde selskabets aktiver og passiver. Likvidatoren tegner selskabet i alle henseender. 

Efter anmeldelse af likvidationen har selskabets kreditorer tre måneder til at anmelde deres krav, og der skal herefter udarbejdes et likvidationsregnskab. 

Overskud ved likvidationen udbetales til kapitalejerne efter endelig vedtagelse af likvidationsregnskabet. 

Tvangsopløsning

Beslutning om tvangsopløsning træffes ikke af selskabet, men af Erhvervsstyrelsen. Dette sker, hvis selskabet ikke følger lovgivningen ved for eksempel ikke at have nogen ledelse, ikke at have indsendt årsrapport og så videre.

Ved indledning af tvangsopløsning udpeger Skifteretten en likvidator, der skal forestå opløsningen. Findes der aktiver vil likvidator typisk indgive en konkursbegæring.