Menu

Omstrukturering

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni har stor erfaring og ekspertise indenfor selskabsretten, hvor vi yder bistand inden for alle selskabsretlige forhold - herunder vedrørende 

· Valg af selskabsform og selskabskonstruktion
· Selskabsstiftelse
· Kapitalforhøjelse og -nedsættelse
· Omdannelse, fusion og spaltning
· Deltagelse i generalforsamlinger og bestyrelser

Kapitalforhøjelse

Ved en kapitalforhøjelse sker der en forhøjelse af selskabskapitalen.

Det er generalforsamlingen, der træffer beslutning om kapitalforhøjelse. Eksisterende kapitalejere har fortegningsret, men denne fortegningsretten kan fraviges, hvis generalforsamlingen træffer beslutning herom.

Generalforsamlingen kan bemyndige det centrale ledelsesorgan til at forhøje selskabskapitalen. Bemyndigelsen skal optages i selskabets vedtægter.

Kapitalforhøjelsen kan indbetales såvel i kontanter som i andre værdier. Kapitalforhøjelsen kan endvidere ske ved konvertering af gæld. I tilfælde af kapitalforhøjelse uden indbetaling af kontanter, gælder særlige regler, herunder krav om udarbejdelse af vurderingsberetning.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til kapitalforhøjelser.

Kapitalnedsættelse

Ved en kapitalnedsættelse sker der en nedsættelse af selskabskapitalen.

Det er generalforsamlingen, der træffer beslutning om kapitalnedsættelse og i forbindelse med beslutningen, skal det angives, hvordan nedsættelsesbeløbet skal anvendes. Mulighederne er dækning af underskud, udbetaling til kapitalejerne eller henlæggelse til en særlig reserve.

Ved kapitalnedsættelse skal selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til selskabet inden for en frist på 4 uger, medmindre kapitalnedsættelsen sker til dækning af underskud eller kapitalen samtidig forhøjes tilsvarende.

Efter udløbet af fristen kan kapitalnedsættelsen gennemføres, medmindre selskabets ledelse vurderer, at det ikke er økonomisk forsvarligt for selskabet, eller hvis anmeldte, forfaldne krav ikke er fyldestgjort, eller hvis der ikke på forlangende kan stilles betryggende sikkerhed for uforfaldne eller omtvistede krav.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til kapitalnedsættelser. 

Fusion

Ved en fusion overdrages alle aktiviteter og forpligtelser fra et selskab til et andet selskab, eller to eller flere selskaber fusioneres (sammensmeltes) til ét selskab. 

En fusion kan betegnes som "vandret" eller "lodret"

En vandret fusion er en fusion mellem selskaber, der ikke indgår i et moder-datterselskabsforhold. F.eks. ved fusion af to tidligere konkurrerende selskaber til ét fælles selskab. 

En lodret fusion er en fusion, hvor et datterselskab fusioneres op i et moderselskab. Ved en omvendt lodret fusion fusioneres et moderselskab ned i et datterselskab. 

Ved en fusion sker der såkaldt universalsuccession; alle rettigheder og forpligtelser overgår til det fortsættende selskab eller et nye selskab, der skabes som led i fusionen. 

Fusioner kan gennemføres med beskatning eller som skattefrie fusioner.

Fusioner planlægges og gennemføres i samarbejde mellem Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni og et af de fusionerende selskabers revisor.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til fusioner.

Spaltning

Ved en spaltning af et selskab sker en opsplitning af selskabet i to eller flere separate selskaber, f.eks. spaltning af et selskab med to forskellige forretningsområder til to forskellige selskaber med hver sit forretningsområde. 

Ofte betegner man spaltninger som henholdvis grenspaltning eller ophørsspaltninger.

Ved grenspaltning forsætter det oprindelige selskab med at eksistere, mens en gren af virksomheden spaltes fra. 

Ved ophørsspaltning ophører det oprindelige selskab med at eksistere, idet virksomheden splittes op i to eller flere selvstændige selskaber. 

Grenspaltninger kan for eksempel anvendes, hvis en virksomhed ønsker at fokusere sin forretning ved at skille produkter eller tjenesteydelser ud i et separate selskab, eller hvor særligt risikofyldte aktiviteter ønskes placeret i et separat selskab - for ikke at belaste de sunde områder i tilfælde af store tab. 

Ophørsspaltninger anvendes ofte, hvor for eksempel et holdingselskab, der ejes af flere, ønskes splittet op i separate holdingselskaber for hver enkelt aktionær. På denne måde kan aktionærerne opnå økonomisk uafhængighed af hinanden og dermed en større fleksibilitet ved f.eks. beslutning om udbyttebetaling mv. 

Spaltninger planlægges og gennemføres i samarbejde mellem Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni og de deltagende selskabers revisor.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til spaltning.

Tilførsel af aktiver

Ved en skattefri tilførsel af aktiver stifter et selskab et datterselskab ved at indskyde aktiverne i datterselskabet (apportindskud).

En skattefri tilførsel af aktiver kan for eksempel være fordelagtig, hvor to selskaber ønsker at lave et joint venture, som organiseres som et selvstændigt datterselskab, og hvor moderselskaberne skal indskyde væsentlige aktiver i det fælles datterselskab. 

Skattefri tilførsel af aktiver anvendes også ofte i kombination med gennemførelse af en skattefri virksomhedsomdannelse, hvor den personlige virksomhed først omdannes til et anpartsselskab efter reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse, og herefter indskyder dette selskab aktiverne i et datterselskab. Derved opstår der en holdingstruktur. 

Skattefri tilførsel af aktiver planlægges og gennemføres i samarbejde mellem Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni og selskabets revisor.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til skattefri tilførsel af aktiver.