Menu

Det Offentlige Ejerregister

Fra den 15. december 2014 skal ejerskab og panteret på 5 % eller mere af et selskabs kapitalandele eller stemmer registreres i Det Offentlige Ejerregister. I perioden indtil 15. juni 2015, hvor reglerne træder fuldt ud i kraft, findes overgangsregler for eksisterende selskaber - se nedenfor.

Alle ejere med kapitalandele og stemmerettigheder på mere en 5 % skal indberettes, ligesom ændringer, der medfører at grænserne på 5, 10, 20, 25, 33, 50, 66, 90 eller 100 % passeres også skal indberettes.

En ejerbog har længe været et krav for selskaber, men fra 15. december 2014 er det et krav, at større kapitalandele og stemmerettigheder skal være offentlige tilgængelige - Det Offentlige Ejerregister.

Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen - selskabets egen fortegnelse over samtlige kapitalejere og panthavere - er ikke det samme og kan ikke slås sammen.

En ejerbog skal kun være tilgængelig for selskabets ejere og offentlige myndigheder, og en ejerbog skal sikre, at et selskab kan kommunikere med sine ejere. 

I selskabsloven fra 2009 blev Det offentlige Ejerregister indført for at øge åbenheden og skabe gennemsigtighed omkring ejerforholdene i danske selskaber. Det er dog først nu, at Erhvervsstyrelsen er blevet klar med et system som kan håndtere registreringerne. 

Det er tanken at Det Offentlige Ejerregister skal skabe større tillid til de danske selskaber, og samtidig forbedre de offentlige myndigheders muligheder i forbindelse med efterforskning af økonomisk kriminalitet.

I forbindelse med opstart af Det Offentlige Ejerregister er der for eksisterende selskaber indført en overgangsordning:

  • Selskaber, der er stiftet inden den 14. december 2014 får et halvt år til at registrere de nuværende forhold i selskabet som de så ud den 14. december 2014. Ændringer i ejerforhold i disse selskaber, der sker den 15. december 2014 eller senere, skal registreres indenfor 14 dage jf. fristen i selskabsloven. Sker der ændringer i eksisterende selskaber bliver fristen på et halvt år dermed forkortet til fristen på 14 dage i henhold til selskabsloven.
  • Selskaber, der er stiftet den 15. december 2014 eller senere, skal registrere deres ejere mv. senest 14 dage efter stiftelsen.

Ejerbogen og Det Offentlige Ejerregister er som nævnt to forskellige ting, og de fleste selskaber skal fremover registrere begge steder. 

Det er selskabets pligt, at føre ejerbogen. Ejerbogen skal ikke offentliggøres, men den skal være tilgængelig for de offentlige myndigheder (f.eks. SKAT). 

Det er også selskabets pligt, at registrere ejerforhold i Det Offentlige Ejerregister. Oplysningerne heri er offentligt tilgængelige. 

I stedet for besværet med selv at føre og vedligeholde både Ejerbogen og sørge for registrering i Det Offentlige Ejerregister, kan selskabet overlade det til Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni at styre begge dele.

Vi kan sørge for, at vedligeholde og ajourføre ejerbogen og afgive pligtmæssige oplysninger til Det Offentlige Ejerregister.

Prisen for oprettelse af digital en ejerbog og registrering i Det offentlige Ejerregister er 1.500 kr. ekskl. moms. For efterfølgende ændringer er prisen 500 kr. ekskl. moms for ændringer begge steder.

Er du i tvivl, hvordan du kan føre ejerbogen og, om du skal foretage registrering i Det Offentlige Ejerregister er du altid velkommen til at kontakte os.