Menu

Sagens forløb

Forløbet af en inkassosag kan groft inddeles i 3 stadier:

1) Udenretlig inkasso

2) Indenretlig inkasso

3) Tvangsinddrivelse

1) Udenretlig inkasso

Udenretlig inkasso er en betegnelse for den del af sagsbehandlingen, der foregår uden for domstolenes regi. Fremsendelse af rykkerskrivelser, inkassoskrivelse, aftale om afdragsordninger, indberetning til kreditoplysningsbureauer osv. hører under denne del af sagens behandling.

Den udenretlige inkasso afsluttes oftes ved, at der indgås en aftale med debitor om betaling, og såfremt dette ikke kan lade sig gøre, vil sagen overgå til indenretlig inkasso. Sagen kan gå direkte til tvangsinddrivelse, hvis debitor anerkender at skylde beløbet, men der ikke opnås en aftale med debitor om betaling.

2) Indenretlig inkasso

Indenretlig inkasso er omvendt betegnelsen for den del af sagsbehandlingen, der foregår inden for domstolenes regi. Dette kan enten være ved fogedretten (betalingspåkrav) eller de almindelige domstole (stævning). Det kan være nødvendigt med indenretlig behandling af sagen, såfremt det ikke er muligt at få kontakt til debitor eller opnå en fornuftig aftale om betaling.

For sager med en hovedstol på mindre end 100.000 kr. foregår den indenretlige del af sagsbehandlingen ved fogedretten ved indgivelse af et betalingspåkrav. I sager med en hovedstol på mere end 100.000 kr. indgives en stævning ved de almindelige domstole.

Den indenretlige inkasso afsluttes ved, at der afsiges dom over debitor (stævning) eller at der gives en påtegning (betalingspåkrav), hvorefter gælden er fastslået af domstolene. Dette fundament kan bruges til at tvangsinddrive gælden.

3) Tvangsinddrivelse

Tvangsinddrivelse af gæld foregår i fogedretten, hvor debitor bor.

Debitor har pligt til at møde i fogedretten og vil blive afhørt om sine økonomiske forhold under strafansvar.

Er det ikke muligt for debitor at betale gælden - eventuelt ved afdragsvis betaling - vil der blive foretaget udlæg i debitors ejendele. Alle ejendele med økonomisk værdi kan "udlægges" på nær nogle få særligt undtagne ejendele. Ejendelene kan tvangssælges, hvis debitor ikke betaler gælden.

Den tvangsmæssige inddrivelse afsluttes oftes ved at debitor har betalt gælden. I nogle tilfælde ejer debitor ikke ejendele med økonomisk værdi og debitor kan ikke betale gælden, hvorfor gælden må afskrives på grund af debitors insolvens.