Menu

Fritstilling

Når en medarbejder bliver opsagt, skal der tages stilling til, hvorvidt arbejdsgiveren ønsker at bruge medarbejderens arbejdskraft i opsigelsesperioden på sædvanlig vis, eller arbejdsgiveren ønsker at fritstille eller suspendere medarbejderen.

Fristilling og suspension

Ved fritstilling bliver medarbejderen definitivt fritaget for sin arbejdsforpligtigelse over for virksomheden i opsigelsesperioden.

Ved suspension bliver medarbejderen fritaget for at møde på arbejde, men skal fortsat stå til rådighed for virksomheden i opsigelsesperioden.

I begge situationer er medarbejderen som udgangspunkt berettiget til at modtage sædvanlig løn i opsigelsesperioden.

Pligter

Medarbejderens loyalitetsforpligtigelse over for virksomheden gælder i hele opsigelsesperioden – også under fritstilling og suspension.

Modregning 

En fristillet medarbejder har pligt til så vidt muligt at begrænse virksomhedens tab ved at anvende sin arbejdskraft. Der gælder særlige modregningsregler ved funktionærer.